Cardeon offentliggör tilläggsprospekt med anledning av att Cardeons styrelse ger tecknare i Erbjudandet rätt att återkalla sin anmälan

Tillägg till Prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier med företrädesrätt i Cardeon AB (publ).

Detta dokument (”Tilläggsprospektet”) har upprättats av Cardeon AB (publ), org.nr 559176-3106 (”Cardeon” eller ”Bolaget”) och utgör ett tillägg till det prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier med företrädesrätt i Cardeon som godkändes och registrerades av Finansinspektionen (”FI”) den 30 november 2020 (FI Dnr 20-23329) och som offentliggjordes påföljande dag (”Prospektet”). Tilläggsprospektet är en del av, och ska läsas tillsammans med, Prospektet. De definitioner som finns i Prospektet gäller även för Tilläggsprospektet.

Tilläggsprospektet har upprättats med anledning av att Cardeons styrelse den 26 februari 2021 beslutade att tillåta tecknare i Erbjudandet, i motsats till de villkor som omnämns under Övrigt på sid 35 i Prospektet, att om så önskas återkalla sin anmälan eller samtycke i ljuset av förändringar i värdet av vissa av Bolagets noterade portföljinnehav. Offentliggörandet finns som en del av detta dokument.

Tilläggsprospektet har upprättats i enlighet med artikel 23 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 26 februari 2021 (FI Dnr 21-4552). Tilläggsprospektet offentliggjordes på Bolagets hemsida, www.cardeon.se den 26 februari 2021 och finns tillsammans med Prospektet tillgängligt i elektroniskt format.

Investerare som före offentliggörandet av Tilläggsprospektet har gjort en anmälan eller på annat sätt samtyckt till teckning av aktier i Erbjudandet har enligt artikel 23 i Prospektförordningen rätt att återkalla sin anmälan eller samtycke inom två arbetsdagar från offentliggörandet av Tilläggsprospektet, det vill säga senast kl 17:00 den 2 mars 2021. Återkallelse ska ske skriftligen till Cardeon AB (publ), Gasverksgatan 1, 222 29 Lund eller Aqurat Fondkommission AB, Kungsgatan 58, Box 7461, 103 92 Stockholm eller via e-post till info@cardeon.se. Investerare som anmält sig för teckning av aktier i Erbjudandet genom förvaltare ska kontakta sin förvaltare gällande återkallelse. Anmälan som ej återkallats kommer att förbli bindande och investerare som önskar kvarstå vid sin teckning av aktier i Erbjudandet behöver ej vidta några åtgärder.

För fullständiga villkor och övrig information om Erbjudandet hänvisas till Prospektet.

Kontaktperson: Roger Jensen VD, 046-16 20 75, rj@cardeon.se

Om Cardeon AB (publ)
Cardeon är ett svenskt bolag som utvecklar nordiska innovativa företag och startups inom medicinteknik och Life Science. Investerare i Cardeon får möjligheten att både diversifiera högriskinvesteringar inom Life Science och i ett tidigt skede ta del av nästa företagsbygge, från onoterat till börsintroduktion.

Press release
Cardeons styrelse ger tecknare i Erbjudandet rätt att återkalla sin anmälan
Cardeons styrelse beslutade idag den 26 februari 2021 att tillåta tecknare i Erbjudandet, i motsats till de villkor som omnämns under Övrigt på sid 35 i Prospektet, att om så önskas återkalla sin anmälan eller samtycke i ljuset av förändringar i värdet av vissa av Bolagets noterade portföljinnehav.

Investerare som före offentliggörandet av Tilläggsprospektet har gjort en anmälan eller på annat sätt samtyckt till teckning av aktier i Erbjudandet har enligt artikel 23 i Prospektförordningen rätt att återkalla sin anmälan eller samtycke inom två arbetsdagar från offentliggörandet av Tilläggsprospektet, det vill säga senast kl 17:00 den 2 mars 2021. Återkallelse ska ske skriftligen till Cardeon AB (publ), Gasverksgatan 1, 222 29 Lund eller Aqurat Fondkommission AB, Kungsgatan 58, Box 7461, 103 92 Stockholm eller via e-post till info@cardeon.se . Investerare som anmält sig för teckning av aktier i Erbjudandet genom förvaltare ska kontakta sin förvaltare gällande återkallelse. Anmälan som ej återkallats kommer att förbli bindande och investerare som önskar kvarstå vid sin teckning av aktier i Erbjudandet behöver ej vidta några åtgärder.

För fullständiga villkor och övrig information om Erbjudandet hänvisas till Prospektet.