Nya Cardeon AB (publ) publicerar VD-ord

I samband med att Cardeon AB (publ) utsåg Masoud Khayyami till ny VD publicerar nu Cardeon ett VD-ord. Se bifogad PDF. KontakterMasoud Khayyami, VD Cardeon AB, E-mail:ir@cardeon.seAmudova AB är Cardeons Mentor. Tel: 08-546 017 58 E-mail: info@amudova.se Om ossCardeon är ett svenskt investmentbolag grundat 2006 som, sedan fusionen den 24 november 2022, investerar i nordiska innovativa företag och startups inom medicinteknik […]

Ny VD i Nya Cardeon AB (publ)

Vid konstituerande styrelsemöte som hölls omedelbart efter stämmans avslutande utsågs Masoud Khayyami till ny VD.Bakgrunden till utbytet av VD för bolaget är fusionen som registrerades den 24 november 2022 med bolaget som övertagande bolag.  KontakterMasoud Khayyami, VD Cardeon AB, E-mail:ir@cardeon.seAmudova AB är Cardeons Mentor. Tel: 08-546 017 58 E-mail: info@amudova.se Om ossCardeon är ett svenskt investmentbolag grundat 2006 som, sedan […]

Kommuniké från extra bolagsstämma

Cardeon AB (publ) (”Bolaget”) höll extra bolagsstämma den 25 november 2022. Vid stämman fattades i huvudsak följande beslut.– Befintlig styrelse entledigades.– För tiden intill nästa årsstämma valdes till styrelseordförande Tomas Kramar och till styrelseledamöter Masoud Khayyami, Ulf Bladin och Thomas Jensen.– Stämman beslöt även att bordlägga frågan om val av ny revisor till en senare tidpunkt.Bakgrunden till […]

Fusionen mellan Tectona och Cardeon har registrerats hos Bolagsverket och samtidigt byts redovisningsstandard

I enlighet med beslut på extra bolagsstämmorna i Tectona Capital AB (”Tectona” eller ”Nya Cardeon”) och Cardeon AB (publ) (”Cardeon” eller ”Gamla Cardeon”) den 23 augusti 2022 har Bolagsverket idag registrerat fusionen mellan Tectona och Cardeon. Fusionen har genom registreringen fått slutlig rättsverkan ur ett juridiskt perspektiv, vilket innebär att Gamla Cardeon har upplösts och […]

Fusionen mellan Tectona och Cardeon beräknas registreras den 24 november 2022

Den 2 november 2022 lämnade Bolagsverket tillstånd till Tectona Capital AB ("Tectona") att verkställa fusionsplanen avseende fusionen mellan Bolaget och Cardeon AB (publ) ("Bolaget”). Det meddelades då att Tectona avsåg att meddela beräknad dag för registrering av fusionen så snart det stod klart när samtliga villkor som uppställts för fusionens genomförande i fusionsplanen förväntades vara […]

Inbjudan till direktsändning med Cardeons VD Masoud Khayyami

I samband med fusionen mellan Tectona AB och Cardeon AB samt kommande handel med nya Cardeon-aktien bjuder Cardeon in till en direktsändning med bolagets VD Masoud Khayyami. Torsdagen den 24 november kl 18:00-19:00 bjuder Cardeon AB in till en direktsändning via hemsidan, se länk nedan, med bolagets VD Masoud Khayyami. Under sändningen kommer Masoud att […]

Cardeon AB publicerar investerarbrev

I investerarbrevet kan du läsa om händelseförlopp för fusionen med Tectona, när man kan handla med Cardeon-aktien samt varför det är läge att investera i Cardeon. Novembers investerarbrev går även att läsa på Cardeons hemsida via följande länk: https://cardeon.se/nyhetsrum/investerarbrev/ KontakterMasoud Khayyami, VDir@cardeon.se Om ossCardeon är ett svenskt investmentbolag grundat 2018 som investerar i nordiska innovativa […]

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TECTONA CAPITAL AB

Aktieägarna i Tectona Capital AB, org.nr 556713-3672, (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolags­stämma fredagen den 25 november 2022 klockan 13:00 i bolagets lokaler på Kaptensgatan 12 i Stockholm. Rätt till deltagande Aktieägare som önskar delta i extra bolagsstämman ska: dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 17 november 2022, […]

Bolagsverket har lämnat tillstånd att verkställa fusionsplanen mellan Tectona Capital och Cardeon

Bolagsverket har idag lämnat tillstånd till Tectona Capital AB ("Tectona") att verkställa fusionsplanen avseende fusionen mellan Bolaget och Cardeon AB (publ) ("Cardeon”). Tectona avser att meddela beräknad dag för registrering av fusionen så snart det står klart att samtliga villkor som uppställts för fusionens genomförande i fusionsplanen förväntas vara uppfyllda. I samband med registreringen av […]