Summering av emission

Cardeon AB avslutade nyemissionen den 2 mars 2021. Emissionslikviden uppgick till ca 21 MSEK efter justering enligt tilläggsprospekt från den 26 februari.