Cardeon offentliggör fusionsdokument

Viktig informationDetta pressmeddelande är inte en kallelse till en extra bolagsstämma eller ett fusionsdokument. Detta pressmeddelande är inte heller ett erbjudande att sälja, eller en anfordran eller en inbjudan om att lämna ett erbjudande att köpa, förvärva eller teckna sig för, värdepapper, eller en uppmuntran att göra någon investering, och det kommer inte att ske […]

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I CARDEON AB (PUBL)

Aktieägarna i Cardeon AB (publ), org.nr 559176–3106, (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 23 augusti 2022 klockan 10.30 i Bolagets lokaler på Gasverksgatan 3A i Lund. Registering sker från kl. 10.00. Rätt till deltagande Aktieägare som önskar delta i extra bolagsstämman ska: dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken […]

Tectona och Cardeon föreslås fusioneras

Styrelsen för Tectona Capital AB (”Tectona”) och Cardeon AB (publ) (”Cardeon”) (tillsammans ”Bolagen”) har idag träffat en överenskommelse om ett s.k. omvänt förvärv genom en fusion mellan Tectona och Cardeon (”Fusionen”) efter avyttring av Tectonas befintliga verksamhet i form av samtliga aktier och andelar i dotterbolaget Tryout Inc. (Panama) och intressebolaget Sweteak AB (”Avyttringen”). Bolagens […]