Artboard 64
Artboard 32
Artboard 32
Artboard 36
Artboard 34
Artboard 64
Artboard 32
Artboard 32
Artboard 36
Artboard 34

om cardeon

Cardeon är ett investmentbolag som investerar i innovativa nordiska företag och startups inom medicinteknik och life science. Cardeon grundades 2018 och sedan november 2022 är bolagets aktie noterad på NGM Nordic SME.

Noteringen var ett naturligt steg i Cardeons utveckling som investmentbolag då den skapar ökad synlighet bland investerare i kapital-marknaden och ger bättre förutsättningar till framtida eventuella kapitalanskaffningar.

Cardeon investerar i både noterade och onoterade företag. Gemensamt för våra investeringar är att bolagen ska ha potential att åstadkomma förändring på sina respektive marknader på global nivå.

AFFÄRSIDÉ

Cardeon är ett investmentbolag som investerar i innovativa nordiska företag och startups inom medicinteknik och life science.

Grunden i vår affärsidé är att bistå i utvecklingen av en idé sprungen ur ett forskningsresultat hela vägen fram till kommersiell produkt. Vi är en aktiv ägare som i samarbete med ledning, grundare och styrelse arbetar för att stötta bolagen såväl med investeringar och finansieringsstrategier som med vårt breda nätverk för att initiera samarbeten, bistå vid nyckelrekryteringar eller bidra med rätt kompetens till styrelsearbetet.

Masoud Khayyami, VD Cardeon

strategi

Vi ska vara aktiva ägare så länge som vi kan bidra till att öka värdet på investeringen.

Cardeons strategi för att skapa aktieägarvärde bygger på bygger på vårt arbete med att stötta värdetillväxten i våra innehav. Vi sätter inte någon generell tidsperiod för hur länge vi ska ha en aktiv ägarroll i bolagen. Våra exitplaner beror på hur utvecklingsplanen ser ut för det individuella bolaget. För samtliga innehav finns ett skede när våra insatser, vårt nätverk och/eller vår finansiella styrka behöver kompletteras eller när industriella partners eller andra investerare har bättre förutsättningar att ta bolaget framåt.

Investeringsprocess

Gemensamt för våra investeringar är att bolagen ska ha potential att åstadkomma förändring på sina respektive marknader på global nivå.

Cardeon har sitt ursprung och sitt säte i Lund. Våra långa och goda relationer med Lunds universitet och inom det omfattande kluster av bolag inom life science som finns i regionen skapar ett kontinuerligt flöde av nya investeringsmöjligheter. Till det kommer vårt breda kontaktnätverk utanför dessa kretsar. Vi erbjuder regelbundet forskare och företagare i start-up skedet möjligheten att presentera sina bolag och affärsidéer för Cardeon.

När vi fattar intresse för ett bolag initieras en due dilligence, där vi i en noggrann genomlysning går igenom vetenskap, forskningsresultat, patentsituation, marknadsunderlag och potentiell efterfrågan. Här ingår även de finansiella aspekterna samt miljö- och ansvarsfrågor.  Det ger en välgrundad bild av den potentiella investeringen. Tillsammans med bolaget går vi igenom, granskar och vid behov modifierar den affärs- och utvecklingsplan som ska ligga till grund för investeringen. Vi eftersträvar en djup samsyn mellan Cardeon och bolagets grundare, ledning och styrelse samt eventuella medinvesterare. Detta ska återspeglas i aktieägaravtal. Slutligen fattar Cardeons investeringskommitté beslut och investeringen kan genomföras.

”Cardeon är vår största ägare. De är finansiellt och kapital-anskaffningsmässigt ett bollplank och har ett nätverk som öppnar dörrar som vi har stor nytta av. Det är ett väldigt gott och långsiktigt samarbete!”

Mattias Lundin, VD
Lumito AB

Varför investera i Cardeon?

1.

Cardeons värdering påverkas dels av utvecklingen för bolagen i Cardeons noterade portfölj och dels av utvecklingen för de onoterade innehaven.

2.

Samtliga noterade innehav har en bra bit fram till sin fulla potential och värdet kan under resan dit påverkas av exempelvis uppnådda studieresultat, patent, erhållna regulatoriska godkännanden, partneravtal, utlicensieringar och/eller kommersiella lanseringar.

3.

Samtidigt som de noterade bolagens positiva utveckling påverkar Cardeons värde uppnås även en riskspridning.

4.

Cardeons värdering påverkas också av de framsteg som görs i den onoterade portföljen. Även här spelar faktorer som studieresultat, patent, regulatoriska godkännanden och partneravtal in. Värdet på de onoterade bolagen kan dessutom påverkas av eventuella börsintroduktioner eller bolagsförsäljningar. Den onoterade portföljens möjligheter kan likställas med VC-fondernas eller PE-bolagens och är normalt tillgängliga enkom för professionella investerare.

”Jag tycker helt klart att Cardeons styrka ligger i att stödja medicintekniska bolag i produktutvecklingsstadiet. Även kunskapsutbytet med dom övriga bolagen i gruppen är av extremt stort värde.”

Johan Ingemansson, VD
TEQCool AB