KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I CARDEON AB (PUBL)

Aktieägarna i Cardeon AB (publ), org.nr 559176–3106, (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 23 augusti 2022 klockan 10.30 i Bolagets lokaler på Gasverksgatan 3A i Lund. Registering sker från kl. 10.00. Rätt till deltagande Aktieägare som önskar delta i extra bolagsstämman ska: dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken […]