om cardeon

Cardeon AB (publ) är ett svenskbaserat investmentbolag grundat 2018 som primärt investerar i nordiska innovativa företag och startups inom life science. Målbolagen skall ha ett marknadsvärde om 20 miljoner kronor och ska bedömas ha potential att förändra den globala marknaden genom ett kommersiellt genombrott.

affärsidé

Cardeons affärsidé är att genom investeringar bistå i utvecklingen av en idé sprungen ur ett forskningsresultat till kommersiell produkt. Bolagen i Cardeons portfölj får tillgång till såväl global erfarenhet inom marknadsetablering och nätverk av teknisk expertis, rådgivning inom finans, patent och legala frågor samt internationella distributörer. Genom de bidragande variablerna blir Cardeon en aktiv ägare som kan bistå med rätt verktyg vid rätt tidpunkt för att målbolagen skall lyckas ta sig igenom exempelvis den traditionella forskningsprocessen som är tidskrävande och som kräver löpande finansiering.

Cardeon hjälper till med att identifiera den initiala produkten på vilka ansträngningarna ska fokuseras, den position som produkten kan uppnå och ska eftersträva samt den del av marknaden produkten ska inriktas mot. Detta är grunden för framtagandet av den lämpligaste strukturen för målbolagets kapitalisering under utvecklingsfaserna med hänsyn till förväntad marknadspenetration och nödvändiga skaleffekter inför varje fas.

Genom att Cardeon bistår som en aktiv aktieägare får portföljbolagen rådgivning och support inom exempelvis styrelseutveckling, tillsättning av operationell personal, produktutveckling som konverterar tidig forskning till marknadsidentifiering och innovativa kommersiella partners. Cardeon bistår även med rådgivning gällande finansiell strukturering inför ytterligare extern finansiering. Längre fram i bolagens resa assistera även Cardeon med åtkomst till nya marknader, i synnerhet den amerikanska marknaden. Slutligen kan rådgivning angående en eventuell marknadsnotering erbjudas vilket är av stort värde för portföljbolagen.

Vision och affärsmodell

Cardeon har visionen att bli ett av de stora investmentbolagen inom life science. Affärsmodellen innebär att Cardeon erhåller dels management- och rådgivningsarvoden från portföljbolagen samt vinster genom att avyttra eller kapitalisera på sina investeringar.

strategi

Cardeons kompetens är inriktad på att bistå vid utvecklingen av ett portföljbolags produkt fram till tidpunkten för kommersiell lansering eller myndighetsgodkännande, exempelvis Food and Drug Association (FDA). Det är vanskligt att prognostisera när denna tidpunkt uppstår med precishet. Tidpunkten äger rum beroende på hur väl bolagen följer de standardiserade processer inom framtagande av en ny produkt som så småningom skall kommersialiseras. När myndigheter såsom European Medicines Agency (EMA) godkänner ett läkemedel som ett portföljbolag åstadkommit så bedöms portföljbolagets nästa utvecklingssteg vara så kapitalkrävande att andra aktörer är mer lämpade att föra portföljbolaget vidare till sitt kommersiella genombrott. Det kan vara aktörer såsom institutionella investerare och fonder som via en börsintroduktion ges möjlighet att investera eller industriella multinationella företag i branschen som anses vara de mest lämpade industriella partnererna. När Cardeon investerar i ett nytt bolag så börjar man tidigt leta efter partners som kan bli eventuella köpare längre fram i processen. När man funnit en partner byggs en långsiktig relation samtidigt som de kan få en god insikt i portföljbolagets produktutveckling och dess potential.

Cardeon fokuserar på att investera i enlighet med den exitstrategi som bolaget strävar att efterfölja. Bolaget har en exitstrategi för samtliga portföljbolag, vilket är att marknadsnotera varje portföljbolag på lämplig marknadsplats alternativt sälja innehavet till en strategisk industriell partner vid en tidpunkt där behovet av en ny ägare är stort. Försäljningen av innehavet sker primärt när Cardeon anser att en annan ägare är mer lämplig att bistå med resurser i den senare fasen som portföljbolaget går in i efter ett eventuellt myndighetsgodkännande.

Investeringsstrategi

Cardeon ser sig som en mycket aktiv ägare i samtliga bolag som inkluderas i portföljen i den bemärkelsen att man inte endast bistår med kapitalförsörjning. Cardeon besitter spetskompetens direkt via sina rådgivande partners tillsammans med bolagets styrelse, något som skapar mervärde för samtliga portföljbolag. Genom att tillsätta egna ledamöter i portföljbolagens styrelser får Cardeon ett betydelsefullt inflytande i bolagets operationella verksamhet. Genom att skapa denna form av relation får man en insikt och en ökad medvetenhet, vilket resulterar i en mer transparent och förutsägbar framtidsutveckling som i sin tur resulterar i kostnadseffektivitet och eliminering av risk. Cardeon kan med hjälp av det aktiva ägandet identifiera behov som intressebolaget har och vid vägval i form av viktiga beslut kan de tas mer bestämt och tryggt.

Genom det aktiva ägandet kan en rad åtgärder genomföras, i mål om att inom framtiden genomgå en lyckad marknadsnotering eller försäljning. Cardeon kan exempelvis sköta bolagets administration på konsultbasis och kan exempelvis tillsätta personal på mer omfattande positioner som VD eller CTO. Dessutom kan Cardeon tillsammans med sitt nätverk utarbeta en detaljerad plan för att få produkten CE-märkt och FDA-godkänd. För att attrahera rätt personal behöver bolaget kapitaliseras och det hjälper Cardeon till med genom sitt nätverk. VD tillsätts och tillsammans med Cardeon tillsätts sedan resterande personal som krävs för att bolaget skall optimera den operativa verksamheten. Bolaget förbereds sedan parallellt med utvecklingen av produkten för kapitalisering och börsnotering.

Primärt riktar sig Cardeon mot Medtechbolag men investeringar sker inom hela life science-spektrumet där bland annat Biotechbolag ingår. Cardeon intresserar sig för små bolag med stora möjligheter. Investeringar sker främst i bolag som har en värdering om cirka 20 miljoner kronor och som har ett stort uppdämt behov av finansiering och effektivisering av den operationella verksamheten, exempelvis genomförande av forskningsstudier. När Cardeon investerar i ett nytt bolag så bör inte investeringsbeloppet utgöra mer än tio procent av det aktuella substansvärdet. Syftet är att inte exponera sig för mycket mot enskilda bolag vilket resulterar i en mer diversifierad investeringsportfölj. Investeringshorisonten uppgår till mellan två och fyra år och varierar från varje investeringsobjekt.

Investeringsprocess

Cardeon är en optimal plattform för att bygga nuvarande och framtida bolag inom life science. Genom en erfaren styrelse tillsammans med rådgivande partners och ett välutvecklat kontaktnätverk ökar sannolikheten för genomförande av värdedrivande investeringar. Cardeon tillämpar en strategi som gör det möjligt att effektivisera intressebolagens utveckling och förberedelse inför en eventuell marknadsnotering.

Med säte i Lund så har bolaget haft förutsättningarna att bygga upp värdefulla relationer med en uppsjö av life science-bolag. En historisk relation har byggts upp och formats med Lunds universitet där mycket praktisk forskning sker. Många forskningsbolag återfinns i regionen och genom Lunds universitet presenteras nya investeringsmöjligheter för Cardeon på veckobasis, både muntligen och skriftligen. I övrigt presenteras investeringsmöjligheter generellt via bolagets breda kontaktnätverk som även är en värdefull resurs och ökar möjligheten för att göra investeringar i en tidpunkt där bolaget kan bistå med resurser i form av kapital och kompetens för att skapa och realisera framtida värden.

När Cardeon finner intresse för ett bolag går man in i nästa fas av investeringsprocessen i form av att en DDprocess initieras. DD-processen inkluderar analys kring bransch och affärsmässiga överväganden tillsammans med regulatoriska, kliniska, legala och finansiella aspekter. Genomförandet av processen är tidskrävande och varierar beroende på företaget som analyseras. I denna process beaktas även ESG-frågor och Cardeon har tydliga riktlinjer kring etiska investeringar. Investeringar utesluts exempelvis om djur och människor tar skada under framtagandet av produkten. Slutligen presenteras den potentiella investeringen inför Cardeons investeringskommité som ger mandat att genomföra investeringen.