Artboard 64
Artboard 32
Artboard 32
Artboard 36
Artboard 34
Artboard 64
Artboard 32
Artboard 32
Artboard 36
Artboard 34

Årsstämman i Tectona Capital AB

På årsstämman i Tectona Capital AB den 11 april 2019 fastställdes resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalans-räkningen för räkenskapsåret 2018.

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018. Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ingen utdelning för 2018 skall ske.  

VD Johan Skålén informerade om utvecklingen 2018.

I enlighet med tidigare publicerat förslag omvaldes styrelseledamöterna Jason Tummings, Bengt Thorn och Johan Skålén.

Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen skall utgå med 30.000 kronor. Arvode till revisorerna skall utgå enligt räkning. Till revisor omvaldes revisionsbolaget Allegretto revision AB.

Årsstämman bemyndigade styrelsen att fatta beslut om emission med avvikelse för aktieägarnas företrädesrätt fram till nästa årsstämma.

Stämman beslutade att emittera 850.000 stycken teckningsoptioner till styrelsen. Huvudsakliga villkor är lösentid 3 år med ett lösenpris på 2,5 kr per aktie.

Samtliga beslut fattades enhälligt.

Ytterligare information
För ytterligare information besök bolagets hemsida www.tectona.se eller kontakta bolagets VD Johan Skålén på email info@tectona.se.

Denna information är sådan information som Tectona Capital AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 april 2019.

Om Tectona
Tectona Capital AB är ett investeringsföretag som sedan 2006 har investerat i skog, jordbruk och fastigheter. Bolaget investerar via dotterbolag främst i fastigheter och sedan 2014 har bolaget fokuserat på fastighetsinvesteringar i Panama City. Tectona Capital AB:s vision är att ge vanliga människor en möjlighet att bo smart och funktionellt i bra områden mitt i city.
Läs mer om Tectona Capital AB på www.tectona.se.