Artboard 64
Artboard 32
Artboard 32
Artboard 36
Artboard 34
Artboard 64
Artboard 32
Artboard 32
Artboard 36
Artboard 34

Bolagsverket har lämnat tillstånd att verkställa fusionsplanen mellan Tectona Capital och Cardeon

Bolagsverket har idag lämnat tillstånd till Tectona Capital AB ("Tectona") att verkställa fusionsplanen avseende fusionen mellan Bolaget och Cardeon AB (publ) ("Cardeon”).

Tectona avser att meddela beräknad dag för registrering av fusionen så snart det står klart att samtliga villkor som uppställts för fusionens genomförande i fusionsplanen förväntas vara uppfyllda. I samband med registreringen av fusionen kommer Cardeon att upplösas och samtliga dess tillgångar och skulder att övergå till Tectona.
 
Vidare kommer de aktieägare som är upptagna i Cardeons aktiebok att erhålla fusionsvederlag i samband med registreringen av fusionen. För varje aktie i Cardeon erhålls 0,641918613895224 nya aktier av serie B i Tectona. Cardeons aktieägare erhåller aktier i Bolaget 1-3 dagar efter registreringen av fusionen.