Artboard 64
Artboard 32
Artboard 32
Artboard 36
Artboard 34
Artboard 64
Artboard 32
Artboard 32
Artboard 36
Artboard 34

Byte av namn, kortnamn och ISIN-kod för aktierna i Cardeon AB (publ)

Extra bolagsstämman i Cardeon AB (publ) ("Cardeon" eller "Bolaget") den 13 januari 2023 beslutade i enlighet med styrelsens förslag om ändring av Cardeons bolagsordning innebärande borttagande av aktieslaget A-aktier, villkorat av att samtliga A-aktier anmäldes för inlösen. Som kommunicerats den 9 februari 2023 uppfylldes villkoret genom att samtliga A-aktier anmälts för inlösen. Inlösen och bolagsordningsändringen har registrerats hos Bolagsverket, innebärande att samtliga utfärdade aktier är av ett och samma aktieslag.
 
Till följd härav kommer aktiens namn på Nordic SME att ändras från ”Cardeon B” till ”Cardeon” och aktiens kortnamn/symbol från ”CARDEO B” till ” CARDEO”. Aktiens nya ISIN-kod kommer bli SE0020050896.
 
Avstämningsdag för bytet är den 30 mars 2023. Sista dag för handel med aktiens nuvarande namn, kortnamn och ISIN-kod är den 28 mars 2023. Första dag för handel med nytt namn, kortnamn och ISIN-kod är den 29 mars 2023. De nya aktierna kommer synas på aktieägares konto den 31 mars 2023. Det här är ett administrativt ärende och aktieägarna behöver inte vidta några åtgärder på grund av detta.