Artboard 64
Artboard 32
Artboard 32
Artboard 36
Artboard 34
Artboard 64
Artboard 32
Artboard 32
Artboard 36
Artboard 34

Cardeon AB (publ) publicerar delårsrapport 1 2023

DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2023
 
Kvartal 1, 2023: 1 januari – 31 mars

 • Omsättningen uppgick till 870 (912) kSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -11 848 (-3 958) kSEK
 • Kassaflödet uppgick till -551 (-11 407) kSEK
 • Resultat per aktie* uppgick till -0,04 (-0,02) SEK
 • Likvida medel uppgick på balansdagen till 1 381 (14 774) kSEK

 
Väsentliga händelser under perioden

 • Värdet på Cardeons noterade portfölj har utvecklats starkt under perioden med en värdeuppgång på ca 20% att jämföra med First North All-Share Index som ökade med 1,8%.
 • Den 8 januari 2023 tecknade Cardeon AB avtal om ett lånelöfte upp till 12 MSEK, i form av konvertibellån. Bolaget påkallade, vid tecknande av avtalet, en första tranch om 4 MSEK.
 • På extra bolagsstämman den 13 januari 2023 beslutades i enlighet med sty- relsens förslag om minskning av bolagets aktiekapital genom indragning av samtliga A-aktier i utbyte mot nyemitterande B-aktier.
 • Cardeon meddelade 9 februari 2023 att samtliga A-aktier lösts in i utbyte mot B-aktier. Till följd härav meddelades den 22 mars 2023 att aktiens namn på Nordic SME kommer att ändras från Cardeon B till Cardeon och aktiens kort- namn/symbol till CARDEO. Avstämningsdag för bytet var den 30 mars 2023.

 
Väsentliga händelser efter periodens slut

 • Värdet på Cardeons noterade portfölj har fortsatt utvecklats väl och värde- uppgången under april uppgick till ca 7% att jämföra med First North All-Sha- re Index som ökade 1,1%.
 • Den 6 april kallade Bolaget till årsstämma vilken kommer hållas den 10 maj 2023 i Bolagets lokaler på Gasverksgatan 3A i Lund.
 • Cardeon publicerade årsredovisningen för 2022 den 12 april 2023 vilken återfinns på bolagets hemsida.

 
 
VD kommenterar delårsrapporten för januari-mars 2023
Bästa aktieägare, under första kvartalet har vi fortsatt att leverera på vår strategi att identifiera, utvärdera och utveckla bolag inom medicinteknik och life science. Marknadsklimatet var fortsatt volatilt under perioden och förvärrades ytterligare av oroligheterna i banksystemet och mindre tillväxtbolag i utvecklingsfas har haft det extra tufft. Det bredare svenska marknadsindex OMXSPI har ökat med närmare 8% samtidigt som Nasdaq First North All-Share Index under samma period ökade med mer blygsamma 1,8%.

Vår noterade portfölj utvecklades mycket starkt under perioden med en värdeuppgång på ca 20%, främst drivet av den kraftiga utvecklingen i portföljbolaget Lumito som ökade med 34% under perioden och som vid utgången av första kvartalet stod för 43% av vårt totala noterade innehav. Prolight Diagnostics, som i slutet av januari meddelade att de uppnådde alla milstolpar för andra fasen av SBRI Healthcares stipendium, främst genom att producera funktionella prototyper för dotterbolagets unika digitala immunanalys steg under perioden med 63%. Prolights uppgång fick en mindre påverkan på portföljen i stort då bolagets andel stod för ca 8% av det totala innehavet vid utgången av kvartalet.

Cardeon har både noterade och onoterade bolag i portföljen och potentialen i den onoterade portföljen är mycket stor. Marknaden för venture- och growth-investeringar är ansträngd men trots det har våra onoterade innehav utvecklats enligt plan. TEQCool har t. ex tagit viktiga steg mot kliniska studier. Det ansträngda marknadsläget medför även många investeringsmöjligheter och vårt nära samarbete med Lunds universitet gör att vi får ett kontinuerligt inflöde av intressanta bolag som vi löpande utvärderar. Under perioden har vi dock valt att inte göra några nya investeringar utan har fokuserat på att utveckla befintliga innehav. Vår strategi är att investera i bolag i tidiga faser och att vara en aktiv ägare till dess att bolaget har en kommersiell produkt som kan skala internationellt.

Vi erbjuder allmänheten möjlighet att investera tidigt i bolag inom medicinteknik och life science och som kan bli världsledande inom sitt område. Genom att investera i Cardeon kan småsparare och institutioner få avkastning på Cardeons djupa kunskap och upparbetade nätverk inom medicinteknik och life science. Att det finns ett stort intresse bland allmänheten att investera i området blev tydligt då jag hade förmånen att presentera Cardeon på Aktiespararnas Stora Aktiedagen den 13 mars, där intresset för bolaget var stort.

Vi är fortsatt inne i den omnoteringsprocess som är en följd av det omvända förvärvet i slutet av förra året men processen löper på enligt plan. Under perioden har samtliga A-aktier lösts in i utbyte mot B-aktier och aktiens namn på Nordic SME byttes från Cardeon B till CARDEO. Jag ser fram emot vår framtid som noterat bolag då vår grundfilosofi är transparens och att möjliggöra investeringar inom medicinteknik och life science för en bred allmänhet. Vi har under perioden även säkrat ett lånelöfte på 12 MSEK vilket stärker möjligheterna till utökat rörelsekapital.

Jag vill tacka er aktieägare för att ni vill vara med på vår resa att investera i bolag som kan skapa verklig förändring inom respektive område på en global marknad. De bolag som vi investerar i utvecklar tekniker och verktyg för att identifiera, lindra och bota några av vår tid svåraste sjukdomar så som t. ex bukspottscancer. Det är ett långsiktigt och viktigt arbete med en enorm potential att skapa stort aktieägarvärde.
 
Lund, 10 maj 2023
Masoud Khayyami, vd för Cardeon AB