Artboard 64
Artboard 32
Artboard 32
Artboard 36
Artboard 34
Artboard 64
Artboard 32
Artboard 32
Artboard 36
Artboard 34

Cardeon AB (publ) publicerar delårsrapport 2 2023

DELÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2023
 
Siffor för 2023 avser koncernen. Siffror för 2022 avser moderbolaget då koncernen bildades 5 juli 2022. 
 
Andra kvartal 2023: 
1 april – 30 juni 

 • Omsättningen uppgick till 874 (866) kSEK 
 • Rörelseresultatet uppgick till -10 293 (-4 792) kSEK
 • Kassaflödet uppgick till 1 984 (-2 798) kSEK
 • Resultat per aktie* uppgick till -0,04 (-0,01) SEK
 • Likvida medel uppgick på balansdagen till 3 365 (11 997) kSek

 
Första halvåret 2023: 

 • 1 januari – 30 juni
 • Omsättningen uppgick till 1 745 (1 778) kSEK 
 • Rörelseresultatet uppgick till -22 141 (-8 750) kSEK
 • Kassaflödet uppgick till 1 433 (-14 204) kSEK
 • Resultat per aktie* uppgick till -0,08 (-0,03) SEK

*Beräknat på genomsnittligt antal aktier under perioden.
 
Väsentliga händelser under perioden

 • Cardeon meddelar att styrelsen i dotterbolaget TEQCool beslutat om en garanterad företrädesemission om ca 24,7 MSEK före emissionskostnader.
 • Portföljbolaget Prolight Diagnostics visar proof-of-performance för högkänsligt troponin. Resultat banar väg för att tidigt kunna upptäcka och/eller utesluta hjärtinfarkt.
 • Ordförande Tomas Kramar förvärvade 693 649 aktier i Cardeon.

 
Efter periodens slut

 • Cardeon har lämnat ett bud om att förvärva Laccure AB, verksamma inom kvinnohälsa. Budet uppgår till 2,8 MSEK och betalning ska ske med aktier.
 • Bolagsstämman fattade beslut om att minska bolagets aktiekapital från 56,0 till 11,2 MSEK.
 • Cardeon har tecknat sig för ytterligare 27 943 102 aktier i dotterbolaget TEQCool i samband med bolagets företrädesemission. Betalning för aktierna, uppgående till 4 750 kSEK, sker genom kvittning mot utestående lån till TEQCool. Cardeon äger totalt 213 141 275 aktier i TEQCool efter företrädesemissionen.

 
VD kommenterar delårsrapporten för januari-juni 2023 
Bästa aktieägare, Vi fortsätter att leverera på vår strategi att identifiera, analysera, investera och vara en aktiv ägare i bolag som kan göra stor förändring inom sina respektive områden på global nivå. Kapitalmarknaden för venture- och growth-investeringar är fortsatt utmanande men jag ser att Cardeon med vår erfarenhet och upparbetade nätverk inom medtech och life science har goda förutsättningar att skapa och agera på de möjligheter som nu uppkommer i ett fortsatt osäkert marknadsklimat.

Den noterade portföljen
Årets andra kvartal var ett starkt kvartal för Cardeon med hög aktivitet både i den noterade och onoterade portföljen. Cardeons noterade portfölj ökade med 17.6% under kvartalet samtidigt som OMXPI ökade med 0,6% och Nasdaq First North All Share Index minskade med 2,2%. Starkast utveckling hade portföljbolaget Prolight Diagnostics vars dotterbolag Psyros Diagnostics kunnat visa proof-of-performance på sitt system för att identifiera enskilda molekyler av proteinet troponin på låga nivåer, vilket innebär att bolaget har skapat en metod som snabbt kan diagnostisera hjärtinfarkt.

Bara i Sverige undersöks 250 000 personer på akutmottagningar varje år för misstänkt hjärtinfarkt och varje sådan undersökning kostar samhället tiotusentals kronor. Studier visar att endast 10% av dessa patienter i slutändan diagnostiseras med hjärtinfarkt och Psyros Diagnostics test har potential att skapa stora effektiviseringsvinster inom akutvården. Marknaden svarade starkt på nyheten och Prolight Diagnostics ökade med 67,1% under perioden och gav ett bidrag till utvecklingen av Cardeons noterade portfölj med 5,4%. Personligen tycker jag att utvecklingen av Prolight Diagnostics är extra rolig då jag en gång i tiden grundade bolaget och imponeras av det starka team som leder det idag. 

Även Cardeons största innehav SpectraCure har utvecklats väl under perioden med en uppgång på 21,9% vilket gav ett bidrag på 7,6% till Cardeons noterade portfölj. Återigen imponeras jag av teamet och det starka nätverk av ledande forskare och läkare som finns runtomkring Cardeon och våra portföljbolag. I SpectraCures senaste investerarbrev berättar den framstående urologen och bolagets medicinska rådgivare Göran Ahlgren om den potential han ser i SpectraCures metod att behandla och bota prostatacancer.

Den onoterade portföljen
Vi fortsätter att löpande utvärdera intressanta investeringsmöjligheter och det är roligt att se det starka nätverk som vi har skapat under åren. Då kapitalmarknaden för venture- och growth-investeringar är fortsatt utmanande både för bolag och investerare arbetar vi intensivt med att identifiera attraktiva affärsmöjligheter som dyker upp i dessa tider. Under kvartalet lämnade vi exempelvis ett bud för att förvärva Laccure AB som är verksamma inom kvinnohälsa.

Laccure har tagit fram ett vagitorium för behandling av bakteriell vaginos och kliniska studier har visat att metoden ger en väldigt hög behandlingseffekt med få biverkningar. Jag är imponerad av vad Laccure har utvecklat och ser att Cardeon är rätt ägare att ta bolaget fram till att det finns en kommersiell produkt. Samtidigt som vi löpande utvärderar nya möjligheter lägger vi stort fokus på att stötta våra befintliga innehav. Under perioden kunde vi även kommunicera att TEQCool stärker kassan för fortsatt teknisk utveckling genom en företrädesemission.

Framtid
Marknadsklimatet är fortsatt utmanande med fåtal genomförda transaktioner. I ett sådant klimat ser jag att det är en fördel att vara ett mindre investmentbolag med starkt nätverk, lång erfarenhet och möjlighet till snabba beslut. Vi kan agera direkt om vi identifierar intressanta investeringsmöjligheter.

Jag vill tacka er aktieägare för att ni delar vår vision om att investera i bolag som skapar nya metoder som diagnostiserar, behandlar och botar några av vår tids största folksjukdomar samtidigt som de effektiviserar och sänker kostnaderna inom vården. Det är inte en sprint utan ett maraton och vi är långsiktiga och i bra form.