Artboard 64
Artboard 32
Artboard 32
Artboard 36
Artboard 34
Artboard 64
Artboard 32
Artboard 32
Artboard 36
Artboard 34

Cardeon AB (publ) publicerar delårsrapport 3 2023

DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2023

Tredje kvartalet, 2023 – 1 juli – 30 september 
Omsättningen uppgick till 788 (199) kSEK 
Rörelseresultatet uppgick till -9 246 (-11 830) kSEK 
Kassaflödet uppgick till -259 (-6 543) kSEK 
Resultat per aktie* uppgick till -0,03 (0,06) kSEK 
Likvida medel uppgick på balansdagen till 3 106 (5 434) kSEK 
 
Nio månader, 2023 – 1 januari – 30 september: 
Omsättningen uppgick till 2 532 (1 978) kSEK 
Rörelseresultatet uppgick till -31 386 (-20 580) kSEK 
Kassaflödet uppgick till 1 174 (-20 747) kSEK 
Resultat per aktie* uppgick till -0,10 (0,05) SEK 
 
Siffor för 2023 och 2022 avser koncernen. 
*Beräknat på vägt genomsnittligt antal aktier under perioden. 
 
Väsentliga händelser under perioden 

  • Cardeon lämnade ett bud om att förvärva Laccure AB, verksamma inom kvinnohälsa. Budet uppgick till 2,8 MSEK och betalning skulle ske med aktier. 
  • Bolagsstämman fattade beslut om att minska bolagets aktiekapital från 56,0 till 11,2 MSEK.
  • Den internationella och finansiella tidsskriften Merger Market publicerade en intervju med Prolight Diagnostics VD Ulf Bladin. 
  • Portföljbolaget Lumito tecknade samarbetsavtal med finska bolaget Uniogen Oy för produktion av Lumitos immunohistokemiska reagens-kit, SCIZYS Erbium Kit. 
  • Portföljbolaget Lumito belönades med en tredjeplats i en postertävling under R&D Summit på UHCW NHS Trust. Postern presenterades i juni på kongressen Liverpool Pathology 2023 av Dr. Kishore Gopalakrishnan. 
  • Cardeons dotterbolag TEQCool utsåg Thomas Jensen, med internationell erfarenhet av kapitalanskaffning och stor börserfarenhet, till ny VD. Thomas efterträdde Johan Ingemansson. 
  • Cardeons dotterbolag TEQCool rekryterade Jesper Høiland som strategisk rådgivare. Jesper Høiland har mångårig internationell bakgrund från läkemedelsindustrin bland annat som President och Executive Vice President för Novo Nordisks nordamerikanska verksamhet.

 
Väsentliga händelser efter periodens slut 

  • Beslutet att minska bolagets aktiekapital från 56 008 950 SEK till 11 201 791 SEK, som fattades på extra bolagsstämma i juli, har registrerats hos Bolagsverket. 
  • Cardeon har låtit meddela att det lämnade budet om att förvärva Laccure AB förfallit då de valt att öppna upp dialog med fler parter. 
  • Styrelsen i portföljbolaget SpectraCure har beslutat att ansöka om tillstånd att inleda klinisk studie av primär lokaliserad prostatacancer för att bredda rekryteringsbasen och adressera en större marknad. 

VD kommenterar delårsrapporten för januari-september 2023 
Bästa aktieägare, Många av våra portföljbolag är sprungna ur forskning från Lunds universitet. Att Nobelpriset i Fysik 2023 tilldelas Anne L´Huillier, verksam vid avdelningen för atomfysik vid Lunds universitet, är en bekräftelse på att vi är rätt placerade för att komma i kontakt med världsledande forskare och innovationer. Ett av våra största innehav, SpectraCure, har sitt ursprung från just avdelningen för atomfysik vid Lunds universitet som under åren 1980-2010 leddes av Sune Svanberg, en av SpectraCures grundare. Kapitalmarknad för venture- och growth-investerare är utmanande men vi fortsätter att leverera på vår strategi att identifiera, analysera och investera i bolag där vi kan vara aktiva ägare och som kan göra stora förändringar inom sina respektive områden på global nivå. Vi ser att behovet av kostnadsbesparingar inom vården ökar, vilket driver på intresset för nya innovationer och behandlingsmetoder. Det skapar betydande möjligheter för våra portföljbolag! 

DEN NOTERADE PORTFÖLJEN 
Cardeons noterade portfölj minskade under tredje kvartalet med 26% vilket var en svagare utveckling än index. OMXSPI minskade under perioden 6,17% och First North All-share minskade med 8,33%. Trots det betydligt svagare tredje kvartalet har Cardeons noterade portfölj hittills i år utvecklats starkare än index. Cardeons noterade portfölj har under årets tre första kvartal ökat med 5,51% samtidigt som OMXSPI ökade med 1,73% och First North All-share minskade med 8,74%. Prolight Diagnostics vars dotterbolag, Psyros Diagnostics, tidigare under året kunnat visa proof-of-performance på sitt system för att identifiera enskilda molekyler av proteinet troponin på låga nivåer utvecklades starkt även under tredje kvartalet. Prolight Diagnostics ökade med närmare 60% under kvartalet och bidrog starkt positivt till utveckligen av Cardeons portfölj. 
SpectraCure kunde efter periodens slut meddela att styrelsen fattat beslut om att ansöka om tillstånd att inleda klinisk studie av primär lokaliserad prostatacancer i USA, Storbritannien, Kanada och Sverige. Detta för att bredda rekryteringsbasen och adressera en större marknad än den för återfall av prostatacancer som är den indikation som bolaget idag fokuserar på. De två studierna kommer att löpa parallellt. Prostatacancer är ett stort globalt problem och 12,9% av världens män får en prostatacancerdiagnos under sin livstid. Den globala marknaden för behandling av prostatacancer var 2022 värderad till 12,2 miljarder USD med en förväntad årlig tillväxt på närmare 10%. SpectraCure har under hösten utvärderat förutsättningarna för godkännande från respektive lands läkemedelsverk och bedömer att dessa är goda baserat på hittills erhållna resultat i den pågående studien. Att de redan har goda och upparbetade relationer med sjukhus och läkare i Nordamerika och Europa underlättar dessutom processen att komma igång. Målsättningen är att påbörja den kliniska studien under första halvåret 2024 
 
DEN ONOTERADE PORTFÖLJEN
 Ett tuffare marknadsläge skapar som sagt även möjligheter. Vi analyserar och utvärderar löpande olika affärsmöjligheter och är beredda att agera när vi gör bedömningen att bolaget passar in i vår strategi och i vår portfölj. En sådan möjlighet var Laccure där vi i somras lade ett bud om att förvärva bolaget. Vi lät dock i oktober meddela att budet förfallit då Laccure valde att öppna upp för dialog med fler parter. Det är en spännande tid för vårt dotterbolag, TEQCool, med sin teknik för temperaturkontroll av hjärnan. Under perioden stärkte TEQCool kassan genom en företrädesemission och kapitalet ska användas till fortsatt teknisk utveckling. Under perioden utsågs även Thomas Jensen som ny VD. Thomas har gedigen kunskap inom medtech, en bevisad internationell erfarenhet av kapitalanskaffning och har stor börserfarenhet. TEQCool har även rekryterat Jesper Høiland som strategisk rådgivare. Samarbetet innebär att Høiland ska bistå VD och styrelse med frågor av långsiktig och strategisk riktning. Jesper Høiland har mångårig internationell bakgrund från läkemedelsindustrin bland annat som Executive Vice President för Novo Nordisks nordamerikanska verksamhet. 
 
Framtid
I denna tid av osäkerhet är det viktigt att vi kan agera snabbt om det behövs. Vi är ett litet team med en stark vision om att investera och utveckla bolag som diagnostiserar, behandlar och botar några av vårt tids största folksjukdomar samtidigt som våra portföljbolag har en potential att effektivisera och sänka kostnaderna inom vården. Att vara med och bidra till att världsledande forskning kan bli kommersiella produkter som kan hjälpa miljontals människor är extremt stimulerande och något som jag är övertygad kommer att skapa långsiktigt aktieägarvärde. Jag vill tacka våra aktieägare för att ni är med på vår resa!