Artboard 64
Artboard 32
Artboard 32
Artboard 36
Artboard 34
Artboard 64
Artboard 32
Artboard 32
Artboard 36
Artboard 34

Cardeon AB publicerar bokslutskommuniké 2022

Finansiell översikt

Kvartal 4

 • Omsättningen uppgick till 299 (931) kSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -18 345 (2 892) kSEK
 • Kassaflödet uppgick till -3 502 (25 665) kSEK
 • Likvida medel uppgick till 1 932 ( 26 181) kSEK
 • Resultat per aktie* uppgick till -0,15 (1,13) SEK

Helåret 2022

 • Omsättningen uppgick till 2 277 (2 955) kSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -38 925 (-13 610) kSEK
 • Kassaflödet uppgick till -24 249 (25 155) kSEK
 • Resultat per aktie* uppgick till -0,09 (1,39) SEK
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2022
 • Den omvända fusionen med Tectona och övriga åtgärder för notering på NGM Nordic SME har inneburit kostnader av engångskaraktär under året med 10,9 MSEK, varav 7,0 MSEK avser en icke kassaflödespåvekande post från det övervärde som uppstod i samband med fusionen.

*Beräknat på genomsnittligt antal aktier under perioden

Väsentliga händelser under perioden

 • Fusionen mellan Tectona och Cardeon registrerades hos Bolagsverket 24 november 2022 och samtidigt byttes redovisningsstandard från IFRS till K3.
 • På extra bolagsstämman den 25 november, efter registrerad fusion valdes en ny styrelse bestående av Tomas Kramar (ordförande), Masoud Khayyami, Ulf Bladin och Thomas Jensen. Vid konstituerande styrelsemöte efter stämmans avslutande utsågs Masoud Khayyami till ny vd.
 • Dotterbolaget TEQCool AB genomför en riktad nyemission av aktier, vilket tillfört ca 12,5 MSEK.
 • Den 14 december meddelade Cardeon att Masoud Khayyami tillträder den 1 januari tillfälligt som vd för SpectraCure, tills dess att pågående rekryteringsprocess av ny vd är avslutad.

Väsentliga händelser efter periodens slut

 • Den 8 januari 2023 tecknade Cardeon AB avtal om ett lånelöfte i form av konvertibellån om upp till 12 miljoner kronor.
 • På den extra bolagsstämman den 13 januari 2023 beslutades i enlighet med styrelsens förslag om minskning av bolagets aktiekapital enligt indragning av samtliga A-aktier och utbyte av A-aktier mot erhållande av nyemitterande B-aktier.
 • Cardeon meddelade 9 februari 2023 att samtliga befintliga A-aktier lösts in i utbyte mot B-aktier.

VD-ord
Välkomna till Cardeons första rapport som noterat bolag. Cardeon är ett investmentbolag som investerar i innovativa nordiska företag och startups inom medicinteknik och life science. Cardeon grundades 2018 och efter ett omvänt förvärv genom fusion med Tectona i november 2022 har bolagets aktier idag en notering på NGM Nordic SME. Noteringen var ett naturligt steg i Cardeons utveckling som investmentbolag då den skapar ökad synlighet bland investerare i kapitalmarknaden och ger bättre förutsättningar till framtida eventuella kapitalanskaffningar.

Cardeon investerar i både noterade och onoterade företag. Gemensamt för våra investeringar är att bolagen ska ha potential att åstadkomma förändring på sina respektive marknader på global nivå. Grunden i vår affärsidé är att bistå i utvecklingen av en idé sprungen ur ett forskningsresultat hela vägen fram till kommersiell produkt. Vi är en aktiv ägare som i samarbete med ledning, grundare och styrelse arbetar för att stötta bolagen såväl med investeringar och finansieringsstrategier som med vårt breda nätverk för att initiera samarbeten, bistå vid nyckelrekryteringar eller bidra med rätt kompetens till styrelsearbetet.

Efter att ha gått igenom de två pandemiåren som påverkade flera av våra innehav genom de försämrade möjligheterna att genomföra kliniska studier, lägger vi nu ett 2022 bakom oss som generellt varit ett mycket utmanande år. Faktorer som Rysslands anfallskrig mot Ukraina, energikrisen och det stigande ränteläget påverkade i mångt och mycket sentimentet hos investerarna världen över. Det medförde en negativ börsutveckling där både läkemedelsutveckling och medicinsk teknik varit branscher som drabbats synnerligen hårt. Samtidigt har utvecklingen rent operativt under året varit mycket god i samtliga våra innehav, vilket inte reflekterades i de noterade innehavens kursutveckling under helåret 2022. Cardeons noterade innehav utvecklades dock med +21,58% under fjärde kvartalet 2022 och den noterade portföljens börsvärde var den 31/12 2022 38,2 MSEK. Det kan jämföras med utvecklingen för Nasdaq First North All-share index under samma period som var -2,99%.

Än mer glädjande är utvecklingen i inledningen av detta år, då i skrivande stund våra noterade innehav har ökat i värde med +29,66% vilket kan jämföras med utvecklingen på Nasdaq First North All-share index som var +3,18% under samma period. Den noterade portföljens börsvärde var den 24 februari, 49,5 MSEK.

Det är dock inte kortsiktiga marknadssvängningar som är vår verkliga måttstock utan i stället bolagens potential och förmåga att över tid kunna utveckla och ta innovativa produkter till sina respektive marknader. Under 2022 gjordes ett flertal viktiga framsteg i det avseendet. Extra glädjande är att av de fem innehaven i vår noterade portfölj står två, Lumito och NeoDynamics, nu inför viktiga kommersiella lanseringar under 2023.

Mycket god utveckling i samtliga fem noterade bolag
SpectraCure utvecklar ett behandlingssystem för eliminering av inre solida cancertumörer. Som första applikation har SpectraCure valt att adressera återfall av prostatacancer eftersom det idag saknas en vedertagen behandling som är både effektiv och har få biverkningar. I november genomfördes den första behandlingen med SpectraCures behandlingsystem Q-PRO® och den integrerade bildhanteringsteknien vid Memorial Sloan Kettering Cancer Center i New York inom ramen för bolagets kliniska studie. SpectraCure har fått mycket positiv feedback från operationen och flera nya sjukhus har kontrakterats för att accelerera patientrekryteringen till studien. I december meddelade bolaget att en avsiktsförklaring har tecknats med det tyska läkemedelsföretaget Cheplapharm för att säkerställa global tillgång till det fotosensibiliserande läkemedlets aktiva substans som används vid behandling tillsammans med Q-PRO®.

Lumito är specialiserat inom medicinsk teknik för digital patologi. Genom sin egenutvecklade och patenterade teknik vill Lumito ge vårdgivarna ett kraftfullt verktyg för att möta kraven på snabb och säker vävnadsdiagnostik i den individanpassade sjukvården. Lumito avser att lansera systemet till forskningslaboratorier i Skandinavien under första delen av 2023.

Prolight Diagnostics utvecklar nya flexibela patientnära testsystem, point-of-care system med samma känslighet och precision som sjukhuslaboratorier, för att läkare och vårdpersonal snabbt och säkert ska kunna ställa korrekt diagnos och skilja ut de patienter som snabbt behöver vård. Bolaget har under året förvärvat och framgångsrikt integrerat dotterbolaget Psyros Diagnostics som utvecklar en unik digital immunanalysplattform. Prolight har även plattformen PLD MicroFlex där den fortsatta utvecklingen och marknadsföringen mot potentiella partners drivs av bolagets samarbetspartner TTP i Storbritannien, i enlighet med det kommersialiseringsavtal som upprättades i slutet på förra året.

Neola Medical har utvecklat Neola®, en medicinteknisk produkt för kontinuerlig icke-invasiv lungövervakning av för tidigt födda barn. Systemet mäter förändringar i lungvolym och syrgaskoncentrationen i lungorna hos för tidigt födda spädbarn med möjlighet att omedelbart upptäcka komplikationer. Neola® användes i en klinisk studie på 100 nyfödda barn som slutfördes under hösten. Subgruppsresultaten från de första 50 barnen som presenterades vid en kongress i USA är mycket positiva och visar på potentialen med Neola® inom neonatalintensivvården.

Neodynamics har utvecklat NeoNavia®, ett innovativt precisionsbiopsisystem, för ultraljudsstyrd vävnadsprovtagning som i september godkändes av FDA. Bolaget arbetar nu intensivt för att lansera NeoNavia® på USA-marknaden under 2023. Nyligen tecknades ett partneravtal med Uniphar som distributör i USA och bolagets första interaktion med amerikanska kunder kommer att ske vid den årliga konferensen för American Society of Breast Cancer Surgeons i april.

Stor potential i den onoterade portföljen
TEQCool utvecklar en unik, patenterad lösning för selektiv hjärnkylningsbehandling av allvarligt hjärnskadade patienter. Målsättningen är att kunna erbjuda världens första system för selektiv hjärnkylning. Systemet kommer primärt användas på sjukhus som erbjuder avancerad vård av patienter i behov av neurointensivvård eller ordinarie intensivvård.

NanoEcho utvecklar ny metod för cancerdiagnostik som har potential att genomgripande förbättra diagnostiken av ändtarmscancer. Den bildgivande tekniken bygger på en ny medicinsk metod där nanoteknologi används i kombination med modern ultraljudsteknologi för att tydligare identifiera lymfkörtlar med cancerceller. Mängden ansamlade nanopartiklar möjliggör differentiering mellan frisk och sjuk vävnad. Under slutet av året inleddes en prövarledd klinisk utvecklingsstudie på Skånes universitetssjukhus i Malmö.

Reccan utvecklar en unik biomarkörplattform för tidig diagnos av pankreascancer. Med Reccans test får läkaren tillgång till ett provsvar som kan stödja i att utesluta pankreascancer hos patienter med hög risk för att utveckla cancer. Målsättningen är att testet ska vara tillgängligt i alla vårdmiljöer då testet är lätt att använda, ger snabba och exakta svar och allt som behövs är en liten droppe blod.

CarryGenes Therapeutics och dess partner från USA har revolutionerat kromosomtekniken. Det är en innovativ genterapi som riktar sig mot cancer i ett avancerat skede. Genom att utveckla en säker och effektiv genterapi är målsättningen att CarryGenes ska nå den globala marknaden med lösningar som bekämpar en mängd olika cancerformer.

Schweiziska Cellestia Biotech utvecklar innovativa förstklassiga terapier för att kontrollera och modulera patogena genuttryck i flera sjukdomsområden genom selektiv hämning av transkriptionsfaktorer i cellkärnan. Dessa terapier har potential att leda till botemedel mot tidigare obotliga cancerformer. Den ledande substansen CB-103 har avancerat till fas 2 för att behandla patienter med multiresistenta cancerformer.

Sammanfattningsvis utvecklades våra innehav rent operativt mycket bra under 2022. Vi har en stark tilltro till bolagens kompetenta och erfarna ledningars förmåga att fortsätta den utvecklingen. Vår förhoppning är att det under året även ska ge effekt rent värdemässigt. Där vi befinner oss idag ser vi att det under 2023 finns ett potentiellt värdebyggande nyhetsflöde i samtliga bolag, både i den noterade portföljen där det handlar om studieresultat och kommersiella lanseringar, och i den onoterade portföljen där det dessutom kan komma att handla om en eller annan börsnotering de kommande åren. Jag vill tacka Cardeons aktieägare, både gamla och nya, för ert förtroende för bolaget. Jag är övertygad om att vi nu har rätt struktur för att fortsätta utvecklingen av ett framgångsrikt noterat investmentbolag och jag ser fram emot att hålla er underrättade om den fortsatta utvecklingen.

Lund, 28 februari 2023
Masoud Khayyami, vd för Cardeon AB