Artboard 64
Artboard 32
Artboard 32
Artboard 36
Artboard 34
Artboard 64
Artboard 32
Artboard 32
Artboard 36
Artboard 34

Cardeon AB publicerar bokslutskommuniké 2023

FINANSIELL ÖVERSIKT
Siffor för 2023 och 2022 avser koncernen.
 
Fjärde kvartalet, 2023 – 1 oktober – 31 december

• Omsättningen uppgick till 1 046 (299) kSEK
• Rörelseresultatet uppgick till -15 652 (-18 478) kSEK
• Kassaflödet uppgick till -2 211 (7 045) kSEK
• Resultat per aktie* uppgick till -0,20 (-0,05) SEK
• Likvida medel uppgick på balansdagen till 479 (1 932) kSEK
 
 
Helår 2023 – 1 januari – 31 december

• Omsättningen uppgick till 3 578 (2 277) kSEK
• Rörelseresultatet uppgick till -47 038 (-39 058) kSEK
• Kassaflödet uppgick till -1 037 (-24 249) kSEK
• Resultat per aktie* uppgick till -0,31 (-0,01) SEK
 
*Beräknat på vägt genomsnittligt antal aktier under perioden.
 
Väsentliga händelser under perioden 
• Cardeon informerade marknaden om att det i juli lagda budet på Laccure hade förfallit då bolaget valt att öppna upp för dialog med fler parter.
• Cardeons portföljbolag Prolight Diagnostics, som utvecklar den digitala patientnära analysplattformen Psyros™, påvisade ”proof of performance” i helblod, dvs att bolagets system för att detektera enskilda molekyler ger likvärdig prestanda i helblod jämfört med plasma, utan att behöva separera cellerna från provet.
• Cardeon anordnade en kapitaldag i Lund som visade stort intresse från bolagets aktieägare.
• En expertgrupp i Spectracures pågående studie för återfall av prostatacancer konstaterade att behandling med nuvarande dos är säker med milda till måttliga biverkningar, att behandling ger positiva effekter samt att det medicinska systemet Q-PRO® levererar önskad ljusdos till valda tumörområden i prostatan.
• Cardeons styrelse beslutade, villkorat bolagsstämmans godkännande, att genomföra en företrädesemission av units, innehållande aktier såväl som teckningsoptioner, om cirka 27 MSEK.
Cardeon kallade till en extra bolagsstämma för att primärt fatta beslut om av styrelsen föreslagen företrädesemission men också med avseende på andra bolagsformella frågor.
 
Väsentliga händelser efter periodens slut
• Cardeon beslutade att tidigarelägga publicering av 2023 års bokslutskommuniké.
• Cardeon fattade i samband med årsbokslutet beslut om att göra nedskrivningar av aktieportföljens värde om 37 MSEK, efter hänsyn till uppskjuten skatt. Syftet med nedskrivningarna var att i redovisningen bättre återspegla de aktuella marknadsvärdena på respektive portföljbolag.
• Cardeon har hållit en extra bolagsstämma där det fattades beslut om att genomföra en företrädesemission om 27 MSEK genom utgivande av units bestående av aktier och teckningsoptioner. Vidare fattade bolagstämman även beslut om andra bolagsformella frågor. 
 
 
VD kommenterar bokslutskommuniké för januari-december 2023
 
Bästa aktieägare,
Fjärde kvartalet 2023 var händelserikt för flera av våra portföljbolag. Bland annat kunde Prolight visa proof-of-performace i helblod, portföljbolaget Lumito genomförde en nyemission som övertecknades flera gånger, expertgrupp kommenterade SpectraCures pågående kliniska studie samtidigt som bolaget har tagit beslut om att ansöka om att påbörja studie för primär prostatacancer. 2023 var ett utmanande år på världens kapitalmarknader, även om fjärde kvartalet präglades av en spirande optimism om snabbt sjunkande räntor. De mer positiva vindarna i marknaden nådde dock främst börsens stora bolag och värderingarna på småbolagen är nu attraktiva relativt storbolagen. Cardeon är en långsiktig investerare i bolag i tidigt skede och jag gör bedömningen att det kommer finnas stora möjligheter för intressanta och lönsamma investeringar framöver. 

Samhällets behov av att hitta mer patientnära, minimalinvasiva och digitala behandlingsmetoder som ger bättre livskvalitet och effektiviserar vården är en trend som kommer att hålla i sig under lång tid. För att säkerställa fortsatta investeringar i befintliga och nya portföljbolag har bolaget beslutat att genomföra företrädesemission om ca 27 MSEK.

För att säkerställa att de redovisade värdena på Cardeons aktieportfölj bättre återspeglar de aktuella marknadsvärdena för respektive portföljbolag har vi i samband med årsbokslutet valt att genomföra nedskrivningar om cirka 37 MSEK, efter hänsyn till uppskjuten skatt. Efter nedskrivningarna uppgår det bokförda värdet på portföljen till 105 MSEK motsvarande verkligt värde, vilket baseras på stängningskursen per den 29 december för den noterade portföljen och senaste genomförda transaktion för den onoterade portföljen. 
 
Den noterade portföljen
Den noterade portföljen utvecklades negativt under kvartalet med 14,82%. Under samma period ökade OMXSPI med 13,5%, samtidigt som First North All-Share ökade med mer blygsamma 0,7%. Prolight Diagnostics aktie som under andra och tredje kvartalet steg kraftigt i samband med nyheten om att de kunnat visa proof-of-performance i högkänsligt troponin i blodplasma pressades under fjärde kvartalet på grund av vinsthemtagningar och en nyemission. Under helåret 2023 hade Cardeons noterade portfölj en kursutveckling på -7,4% jämfört med First North All-Share index som hade en utveckling på -8,1%.

Att styrelsen i SpectraCure i november fattade beslut om att ansöka om tillstånd att inleda klinisk studie för primär lokaliserad prostatacancer är ett strategiskt beslut för bolaget och öppnar upp för en betydligt större marknad. Den nya planerade kliniska studien kommer kunna använda sig av redan upparbetade relationer med sjukhusen och erfarenheter från den pågående kliniska studien gällande återfall av prostatacancer. Den pågående studiens expertgrupp, Data Safety Monitoring Board (”DSMB”), kunde i december konstatera att behandling med nuvarande dos är säker med milda till måttliga biverkningar. Magnetresonansbilder indikerar att behandling ger positiva effekter då det går att se områden med nekros, d.v.s celldöd. Expertgruppen kunde även konstatera att SpectraCures medicinska system Q-Pro® levererar önskad ljusdos till valda tumörområden i prostatan. 

Prolight Diagnostics som utvecklar ett patientnära troponintest för att underlätta snabbare upptäckt av eller uteslutning av hjärtinfarkt gjorde under perioden stora framsteg och kunde visa proof-of-performance i högkänsligt troponin även i helblod. Bolagets system för att detektera enskilda molekyler ger likvärdig prestanda i helblod jämfört med plasma, utan att behöva separera cellerna från provet vilket banar väg för en extremt konkurrenskraftig prisnivå. Patienter med symtom som ger upphov till misstanke om hjärtinfarkt utgör en stor andel av patienter på akutmottagningen. Studier visar att mindre än 10% av dessa patienter i slutändan diagnostiseras med hjärtinfarkt. Prolight Diagnostics digitala och patientnära analysplattform har potential att minska oro hos patienten och dess anhöriga men även bidra till att effektivisera vården. 
 
Den onoterade portföljen
Cardeons strategi är att identifiera och analysera bolag som har potential att åstadkomma reell förändring inom respektive områden på global nivå och det finns stor potential i den onoterade portföljen. Bland annat ingår Reccan i portföljen, som utvecklar unikt blodtest för att tidigt identifiera bukspottkörtelcancer, och som försöker lösa problemen med en sjukdom som idag är förknippad med mycket hög dödlighet. Vidare har Thomas Jensen, som under tredje kvartalet rekryterades som ny VD i Cardeons dotterbolag TEQCool, påbörjat arbetet med att bygga rätt organisation för att ta TEQCool till nästa nivå och framtagande av en kommersiell produkt. 
 
Framtid
I början av december anordnade Cardeon en kapitalmarknadsdag där både våra noterade och onoterade innehav fick möjlighet att presentera sig. Intresset var stort bland våra investerare. Det är tydligt att vi har identifierat starka team som utvecklar metoder och produkter för framtidens sjukvård. Jag är övertygad om att vi på lång sikt kommer skapa värde både för samhället och oss som aktieägare. Jag ser fram emot 2024 och vill tacka er aktieägare för att ni är med på resan!