Artboard 64
Artboard 32
Artboard 32
Artboard 36
Artboard 34
Artboard 64
Artboard 32
Artboard 32
Artboard 36
Artboard 34

Cardeon gör nedskrivningar av aktieportföljens värde

Cardeon AB (publ) har i samband med årsbokslutet fattat beslut om att göra nedskrivningar och redovisar förändringar av aktieportföljens värde om 37 MSEK, efter hänsyn till uppskjuten skatt. Nedskrivningarna påverkar resultatet för Cardeon under fjärde kvartalet 2023 och berör både den noterade och onoterade portföljen. Efter nedskrivningar uppgår det bokförda värdet på portföljen till 105 MSEK motsvarande verkligt värde, vilket baseras på stängningskursen per den 29 december för den noterade portföljen och senaste genomförda transaktion för den onoterade portföljen.

Under 2023 har marknadsklimatet för mindre bolag i tidigt skede varit mindre gynnsamt och värderingarna har generellt pressats tillbaka. Detta gäller även Cardeons aktieinnehav och styrelsen har därav fattat beslut om att göra nedskrivningar och redovisar förändringar av aktieportföljens värde för att bättre återspegla de aktuella marknadsvärdena på respektive portföljbolag. Marknadsutvecklingen för den noterade aktieportföljen har löpande kommenterats i bolagets kvartalsrapporter där bolagets anskaffningsvärden har redovisats i balansräkningen.

Nedskrivningarna påverkar inte bolagets kassaflöde. Efter nedskrivningarna uppgår det bokförda värdet på den samlade portföljen till 105 MSEK och nettot av övriga associerade balansposter till cirka minus 7 MSEK (inklusive finansiella skulder). Cardeons börsvärde uppgick vid stängning den 29 december till 10,1 MSEK.

Cardeon planerar att publicera sin bokslutskommuniké den 31 januari 2024.

”Vi investerar i bolag i tidigt skede och vår ambition är att skapa långsiktigt värde för våra aktieägare. Små bolag har blivit straffade på börsen och jag ser stor potential i både vår noterade och onoterade portfölj det kommande året”, säger Masoud Khayyami, VD Cardeon.