Artboard 64
Artboard 32
Artboard 32
Artboard 36
Artboard 34
Artboard 64
Artboard 32
Artboard 32
Artboard 36
Artboard 34

Cardeon offentliggör fusionsdokument

Viktig information
Detta pressmeddelande är inte en kallelse till en extra bolagsstämma eller ett fusionsdokument. Detta pressmeddelande är inte heller ett erbjudande att sälja, eller en anfordran eller en inbjudan om att lämna ett erbjudande att köpa, förvärva eller teckna sig för, värdepapper, eller en uppmuntran att göra någon investering, och det kommer inte att ske någon försäljning av värdepapper i jurisdiktioner där ett sådant erbjudande, anfordran eller försäljning skulle vara otillåten utan registrering eller kvalifikation enligt sådan jurisdiktions värdepappersrättsliga lagar. Beslut avseende den föreslagna aktiebolagsrättsliga fusionen mellan Tectona Capital AB (”Tectona”) och Cardeon AB (publ) (”Cardeon”) (”Fusionen”) ska uteslutande fattas på grundval av information som anges i de faktiska kallelserna till Tectonas och Cardeons extra bolagsstämmor och fusionsdokumentet beträffande Fusionen, samt på självständiga analyser av informationen däri. Ni bör läsa fusionsdokumentet, vilket tillgängliggörs i samband med detta pressmeddelande, för att få mer fullständig information om Fusionen. Ni bör även göra en självständig analys av informationen däri och fusionsdokumentet innan ett investeringsbeslut fattas.

Cardeon AB (publ) (”Cardeon”) offentliggjorde den 30 juni 2022 att styrelserna för Cardeon och Tectona Capital AB (”Tectona”) gemensamt antagit en fusionsplan för att genomföra en fusion i vilken Tectona absorberar Cardeon. Kallelse till extra bolagsstämma i både Cardeon och Tectona för att bland annat godkänna fusionsplanen offentliggjordes den 13 juli 2022 och stämmorna avses att hållas den 23 augusti 2022 på bolagens kontor i Lund respektive Stockholm.

Tectona offentliggör idag ett fusionsdokument avseende samgåendet med Cardeon i enlighet med Takeover-regler för vissa handelsplattformar utgivna av Kollegiet för svensk bolagsstyrning. Fusionsdokumentet hålls tillgängligt på både Tectonas och Cardeons respektive hemsidor, www.tectona.se och www.cardeon.se. Fusionsdokumentet har inte granskats eller godkänts av Finansinspektionen.

Rådgivare
Cardeon har anlitat Aalto Capital AB som finansiell rådgivare, Advokatfirman Delphi KB som legal rådgivare och Amudova AB har agerat regulatorisk rådgivare för Cardeon. Hagberg & Aneborn Fondkommission AB har utsetts till emissionsinstitut.