Artboard 64
Artboard 32
Artboard 32
Artboard 36
Artboard 34
Artboard 64
Artboard 32
Artboard 32
Artboard 36
Artboard 34

Cardeon offentliggör prospekt med anledning av företrädesemission av units om cirka 26,9 MSEK

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SYDKOREA, SCHWEIZ, KANADA, HONGKONG ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. SE AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Cardeon AB (publ) ("Cardeon" eller "Bolaget") har upprättat ett EU-tillväxtprospekt ("Prospektet") med anledning av Bolagets förestående emission av units bestående av aktier och teckningsoptioner med företrädesrätt för befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen"), vilken styrelsen beslutade om den 22 december 2023 och som godkändes av extra bolagsstämma i Bolaget den 30 januari 2024. Prospektet har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet, innehållande fullständiga villkor och anvisningar, finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.cardeon.se, och kommer att finnas tillgängligt på Finansinspektionens hemsida, www.fi.se. Information om Företrädesemissionen kommer att finnas tillgänglig på Bolagets hemsida och Mangold Fondkommission AB:s hemsida, www.mangold.se.

Indikativ tidplan för Företrädesemissionen

2 februari 2024 Prospekt offentliggörs
5 februari 2024 – 19 februari 2024 Teckningsperiod för Företrädesemissionen
5 februari 2024 – 14 februari 2024 Handel i uniträtter på NGM Nordic SME
5 februari 2024 – vecka 11, 2024 Handel i betalda tecknade units på NGM Nordic SME
21 februari 2024 Beräknad dag för offentliggörande av emissionsutfall

Rådgivare
Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare till Cardeon i samband med
Företrädesemissionen. Advokatfirman Delphi är legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen.