Artboard 64
Artboard 32
Artboard 32
Artboard 36
Artboard 34
Artboard 64
Artboard 32
Artboard 32
Artboard 36
Artboard 34

Cardeon offentliggör utfall av erbjudandet om inlösen av A-aktier i utbyte mot B-aktier

Styrelsen för Cardeon AB (publ) (”Cardeon” eller ”Bolaget”) offentliggör härmed utfallet av erbjudandet om inlösen av A-aktier i utbyte mot B-aktier. Innehavarna av A-aktier har anmält samtliga befintliga A-aktier till inlösen och samtidigt tecknat sina fulla andelar av B-aktier, vilket även medför att villkoret för stämmans beslut om ändring av bolagsordningen i syfte att renodla aktiestrukturen uppfyllts. Styrelsen har idag beslutat att tilldela de tecknade B-aktierna och samtidigt, enligt 13 kap. 41 § aktiebolagslagen, acceptera betalning för de tecknade B-aktierna genom kvittning mot fordringar till aktietecknarna på motsvarande belopp som uppkommit genom inlösen av A-aktier.

Totalt har samtliga utestående 1 680 829 A-aktier anmälts till inlösen vilket medför en minskning av aktiekapitalet med ca 420 182,20 kr. Inlösenpriset uppgick till 0,60 kr per aktie (totalt 1 008 437, 40 kr). Varje två inlösta A-aktier berättigade till teckning av tre (3) B-aktier. Totalt 2 521 092 B-aktier tecknades till en teckningskurs om 0,40 kr per aktie (totalt 1 008 436,80 kr), vilket medför en ökning av aktiekapitalet med ca 630 272,90 kr.
 
Betalning för de tecknade B-akterna sker genom kvittning enligt 13 kap 41 § aktiebolagslagen mot inlösenfordran till samma belopp. Mellanskillnaden om 0,60 kr som uppstår avser en (1) inlöst A-aktie betalas ut kontant. Inlösen av A-aktierna i kombination med emission av B-aktierna medför således ingen likviditetsbelastning för Bolaget.
 
Effekten av inlösen och nyemission blir att Bolagets aktiekapital ökar med ca 210 090,70 kr från ca 55 798 859,50 kr till ca 56 008 950,20 kr. Antalet aktier ökar med 840 363 aktier från 223 195 465 aktier till 224 035 828 aktier. Vidare minskar totalt antalet röster i Bolaget med 14 286 198 röster från 238 322 026 röster till 224 035 828 röster.