Artboard 64
Artboard 32
Artboard 32
Artboard 36
Artboard 34
Artboard 64
Artboard 32
Artboard 32
Artboard 36
Artboard 34

Cardeons dotterbolag TEQCool AB (publ) genomför företrädesemission samt inleder process för notering på NGM

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, varken direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Storbritannien, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där offentliggörande av information skulle vara olaglig eller kräva ytterligare registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Cardeon AB (publ) (”Cardeon” eller ”Bolaget”) är majoritetsägare i TEQCool AB (publ) ("TEQCool") som även utgör dotterbolag till Cardeon. Styrelsen för TEQCool AB (publ) ("TEQCool" eller "Bolaget") har, baserat på bemyndigande från årsstämman den 10 maj 2023, beslutat om en partiellt garanterad nyemission av aktier, att tecknas med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 24,7 MSEK före emissionskostnader ("Företrädesemissionen"). Företrädesemissionen är garanterad upp till 14 MSEK genom teckningsförbindelser om 1,5 MSEK och ett garantikonsortium om 12,5 MSEK, sammantaget motsvarande cirka 57 procent av emissionsbeloppet. TEQCool kommer även i samband med Företrädesemission att inleda en process för att noteras på NGM Nordic SME.

Den av TEQCools styrelse beslutade Företrädesemissionen är baserad på bemyndigande från årsstämman den 10 maj 2023. Befintliga aktieägare i TEQCool har företrädesrätt och övriga intresserade får tilldelning sekundärt. Teckningskursen är 0,17 SEK/aktie. Företrädesemissionen uppgår till cirka 24,7 MSEK före emissionskostnader. Teckningstiden pågår mellan den 8 – 22 juni 2023.

TEQCool kommer i samband med Företrädesemissionen inleda en process att söka ett godkännande från NGM om att noteras på NGM Nordic SME, villkorat av att bland annat krav om rörelsekapital och antalet kvalificerade aktieägare är uppfyllda.

Emissionslikviden från Företrädesemissionen kommer att stärka TEQCools finansiella ställning och kommer, i kombination med nuvarande likvida medel, ge förutsättningar att genomföra TEQCools affärsstrategi under kommande tolv månader med önskad utvecklingstakt.

Vid full teckning av Erbjudandet beräknas emissionskostnaderna, inklusive garantiersättningar, uppgå till cirka 3,3 MSEK kontant samt ytterligare högst cirka 1 MSEK i nya aktier enligt samma villkor som i Erbjudandet. I samband med emissionen kommer 1,5 MSEK upp till 5 MSEK att kvittas mot utestående kortfristiga lån till moderbolaget Cardeon. Vidare planerar TEQCool att ta upp ett brygglån om upp till 4 MSEK som kommer att amorteras vid erhållande av likvid från Företrädesemissionen.

Emissionslikviden kommer efter emissionskostnader och kvittning/amortering av lån att disponeras enligt följande:

·         Teknisk utveckling: 80%
·         Löpande verksamhet: 16%
·         Patentkostnader: 4%
 
TEQCools företrädesemission i sammandrag
Aktieägare i TEQCool har företrädesrätt att för varje befintlig (1) aktie erhålla en (1) teckningsrätt. Elva (11) teckningsrätter ger rätt att teckna fem (5) nya aktier. Teckningskursen i Företrädesemissionen är 0,17 SEK per aktie, vilket vid full teckning ger en total emissionslikvid om cirka 24,7 MSEK före emissionskostnader.

TEQCools aktiekapital uppgår före Företrädesemissionen till 1 601 185,87 SEK fördelat på 320 237 173 aktier. Aktiens kvotvärde är 0,005 SEK. Företrädesemissionen avser högst 145 562 350 nya aktier. TEQCools aktiekapital kan härigenom komma att ökas med högst 727 811,75 SEK. Varje ny aktie skall ha samma rättigheter som befintliga aktier i TEQCool. Utspädningen vid full teckning i Företrädesemissionen uppgår till cirka 31,2 procent, beräknat på nya aktier dividerat med utestående aktier efter Företrädesemissionen.

Företrädesemissionen är garanterad upp till 14 MSEK genom teckningsförbindelser om 1,5 MSEK och ett garantikonsortium om 12,5 MSEK, sammantaget motsvarande cirka 56,6 procent av emissionsbeloppet. Teckningsförbindelserna som ingåtts med Cardeon om 1,5 MSEK kommer att kvittas mot tidigare fordran på TEQCool. Därutöver kommer även eventuellt utnyttjande av garantiåtaganden, ingångna med Cardeon, om 3,5 MSEK att kvittas mot tidigare fordran. Garantiarvodet uppgår till 15,0 procent på garanterat tilldelat belopp alternativt 18,0 procent på garanterat tilldelat belopp fördelat på 10,0 procent kontant och 8,0 procent kvittning mot aktier till samma villkor som i Företrädesemissionen. Ingen ersättning utgår avseende inlämnade teckningsförbindelser. Inga kontanta medel eller andra tillgångar har pantsatts och ingen annan säkerhet har tillhandahållits för att säkerställa dessa åtaganden.

Planerad tidplan för Företrädesemissionen i TEQCool

5 juni 2023 – Avstämningsdag för rätt att teckna aktier med stöd av teckningsrätter
7 juni 2023 – Beräknad dag för offentliggörande av memorandum
8 – 22 juni 2023 – Teckningsperiod
27 juni 2023 – Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen

Rådgivare
G&W Fondkommission agerar finansiell rådgivare och Advokatfirman Delphi agerar legal rådgivare till TEQCool AB i samband med Företrädesemissionen. Aqurat Fondkommission AB är emissionsinstitut.