Artboard 64
Artboard 32
Artboard 32
Artboard 36
Artboard 34
Artboard 64
Artboard 32
Artboard 32
Artboard 36
Artboard 34

Cardeons styrelse och ledning avser att öka aktieinnehavet

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SYDKOREA, SCHWEIZ, KANADA, HONGKONG ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. SE AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Cardeon AB (publ) ("Cardeon" eller "Bolaget") meddelar om ytterligare en teckningsförbindelse i den pågående emissionen av units bestående av aktier och teckningsoptioner med företrädesrätt för befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen"), vilken styrelsen beslutade om den 22 december 2023 och som godkändes av extra bolagsstämma i Bolaget den 30 januari 2024.

Medlemmar i Cardeons styrelse och ledning avser öka sina aktieinnehav i Bolaget genom teckning av units med stöd av uniträtter. Åtaganden överensstämmer med de teckningsförbindelser som ingåtts inför Företrädesemissionens genomförande och som redovisats i det offentliggjorda prospektet, fast med ytterligare 100 000,00 SEK i teckningsåtagande från styrelseordförande enligt följande tabell.

Namn Befattning Antal units enligt teckningsförbindelse Motsvarande SEK Aktieinnehav efter företrädesemissionen
MK Capital Invest AB* VD och styrelseledamot 66 666 666 8 000 000,00 294 607 341**
Tomas Kramar Styrelseordförande 1 666 666 200 000,00 5 693 647

* Ett av Masoud Khayyami helägt bolag
** Avser även Masoud Khayyamis privata innehav och de 2 000 000 aktier som för tillfället är utlånade till Mangold som likviditetsgarant.

Emissionslikviden från Företrädesemissionen avser finansiera strategiska investeringar för att främja värdeutveckling i portföljbolagen. Cardeon bedömer att det finns en fortsatt stark potential i portföljbolagen att skapa global förändring inom sina respektive affärsområden och en fortsatt möjlighet för Cardeon att påverka och bidra till samtliga portföljbolag.

Rådgivare
Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare till Cardeon i samband med Företrädesemissionen. Advokatfirman Delphi är legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen.