Artboard 64
Artboard 32
Artboard 32
Artboard 36
Artboard 34
Artboard 64
Artboard 32
Artboard 32
Artboard 36
Artboard 34

Företrädesemission i Tectona Capital AB är fulltecknad och har avslutats

Tectona Capital AB har genomfört en företrädesmission, för vilken teckningsperioden avslutades den 5 november. Det har tecknats 2 631 533 stycken aktier till teckningskurs 1,9 kronor vilket tillför bolaget 5 mnkr före emissionskostnader. Av emissionslikviden är det 2,1 mnkr som kvittas mot en tidigare fordran. Efter genomförd emission kommer antalet aktier att öka till 16 666 378 stycken och nytt aktiekapital kommer att bli 16 666 378 kronor.

Kommentar från bolagets VD Johan Skålén

Det är glädjande att emissionen fulltecknas vilket möjliggör fortsatt expansion samt därmed ökad lönsamhet. Bolaget söker ytterligare fastighetsobjekt för förvärv.

Ytterligare information

För ytterligare information besök bolagets hemsida www.tectona.se eller kontakta bolagets VD Johan Skålén på email info@tectona.se.

Denna information är sådan information som Tectona Capital AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 november 2019.

Om Tectona

Tectona Capital AB är ett investeringsföretag som sedan 2006 har investerat i skog, jordbruk och fastigheter. Bolaget investerar via dotterbolag främst i fastigheter och sedan 2014 har bolaget fokuserat på fastighetsinvesteringar i Panama City. Tectona Capital AB:s vision är att ge vanliga människor en möjlighet att bo smart och funktionellt i bra områden mitt i city.

Läs mer om Tectona Capital AB på www.tectona.se.