Artboard 64
Artboard 32
Artboard 32
Artboard 36
Artboard 34
Artboard 64
Artboard 32
Artboard 32
Artboard 36
Artboard 34

Första kvartalsuppdatering som noterat bolag – Tectona Capital AB

Tectona Capital AB (publ) upptogs till handel den 13 april 2018. Tidigare har koncernen inte avlämnat kvartalsrapporter varför inga jämförelsesiffror lämnas för resultatet. Nedanstående siffror har ej granskats.

Resultat

Resultatet för Q1 2018 blev en vinst om 505 tkr motsvarande 3,6 öre per aktie efter valutaförändring.

Hyresintäkter

Hyresintäkterna i dotterbolaget ökade med 25 % i lokal valuta under Q1 2018 jämfört med Q1 2017. Ökningen beror på att Tectona har fler uthyrningsobjekt jämfört med Q1 2017.

Vakans

Den ekonomiska vakansgraden var 6 % under Q1. I april månad (efter Q1) ökade vakansen på grund av att flera kontrakt löpte ut i slutet av mars. Bolaget har tagit fram en punktlista för att framöver minska vakanserna. Målsättningen är att vakanserna inte skall överstiga 3 %.

Dollarförstärkning

Tectona Capital har nära 100 % av tillgångarna och hyresintäkterna i USD. Tectona torde därför vara ett av börsens mest dollarkänsliga företag. Under Q1 förstärktes USD gentemot svenska kronan med ca 2 %. Efter kvartalets utgång har USD fortsatt att stiga kraftigt vilket påverkar Tectonas värdering positivt.

Soliditet

Under Q1 har bolagets soliditet ökat till 89 %. Under perioden har bolaget köpt tillbaka ca 40 % av obligationslånet.

Obligation

Tectona Capital avser att innan sommaren ge ut en obligation. Likviden från obligationen avser att täcka återbetalning av ett obligationslån som löper ut i september samt att förvärva ytterligare någon hyresfastighet.

För ytterligare information besök bolagets hemsida tectona.se eller kontakta bolagets VD Johan Skålén på email info@tectona.se.

Denna information är sådan information som Tectona Capital AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 maj 2018.

Tectona Capital AB investerar i hyresfastigheter på den snabbväxande marknaden Panama City.