Artboard 64
Artboard 32
Artboard 32
Artboard 36
Artboard 34
Artboard 64
Artboard 32
Artboard 32
Artboard 36
Artboard 34

Fusionen mellan Tectona och Cardeon beräknas registreras den 24 november 2022

Den 2 november 2022 lämnade Bolagsverket tillstånd till Tectona Capital AB ("Tectona") att verkställa fusionsplanen avseende fusionen mellan Bolaget och Cardeon AB (publ) ("Bolaget”). Det meddelades då att Tectona avsåg att meddela beräknad dag för registrering av fusionen så snart det stod klart när samtliga villkor som uppställts för fusionens genomförande i fusionsplanen förväntades vara uppfyllda. Tectona har nu meddelat att beräknad dag för registrering av fusionen är den 24 november 2022.
 
I samband med registreringen av fusionen kommer Bolaget att upplösas och samtliga dess tillgångar och skulder att övergå till Tectona. Vidare kommer de aktieägare som är upptagna i Bolagets aktiebok att erhålla fusionsvederlag i samband med registreringen av fusionen. För varje aktie i Bolaget erhålls 0,641918613895224 nya aktier av serie B i Tectona. Bolagets aktieägare erhåller aktier i Bolaget 1-3 dagar efter registreringen av fusionen.