Artboard 64
Artboard 32
Artboard 32
Artboard 36
Artboard 34
Artboard 64
Artboard 32
Artboard 32
Artboard 36
Artboard 34

Halvårsrapport jan – juni

Tectona Capital AB

Halvårsrapport januari till och med juni 2021

(Förgående års halvår, januari till och med juni 2020 inom parantes)

Halvåret januari till och med juni 2021 i korthet

· Hyresintäkter 973 tkr (1 283)
· Driftsöverskott 727 tkr (799)
· Driftsöverskott per aktie 0,044 kr (0,05)
· Resultat efter finansiella poster och skatt 163 tkr (-448)
· Resultat per aktie 0,01 kr (-0,027)
· Eget kapital per 31 december 23 371 tkr (28 452)
· Eget kapital per aktie per 30 juni 2021 1,41 kr (1,68)
· Soliditet per 30 juni 2020 69 % (71)
· Hyresintäkt/ yta (Beräknat före avdrag för befarade kundförluster) 846 kr/m2/år (1 395)
· Beräknad ekonomisk vakans 22 % (9,5%)
· Totalt antal aktier per den 30 juni 16 656 378 (16 656 378)

VD-kommentar

Bästa aktieägare

En ljuspunkt för Panama (där bolaget äger hyresfastigheter) är att tillväxten tar mer fart än förväntat och IMF har justerat upp prognosen till hela 12 % tillväxt för 2021. Samhället öppnas upp stegvis och vaccinationstakten är relativt hög. De övergripande positiva trenderna med bland annat förändrad demografi kvarstår vilket bäddar för god utveckling av hyresfastigheter. Även trenden med urbanisering förväntas fortsätta efter att pandemin klingar av.

För fastighetsbranschen och Tectonas del råder dock ett sämre läge. Fastighetsbranschen som helhet har tagit rejält med stryk och hyresintäkter har sjunkit mer än befarat. Tectona erhåller för närvarande 40 % av den beräknade hyresintäkten vid början av 2020. Den främsta orsaken till detta är att staten införde ett moratorium den 1 maj 2020 vilket i praktiken innebär att fastighetsägare fråntas rätten att säga upp hyresavtal och vräka hyresgäster som inte fullgör betalning. Även banker fråntas rätten att återta fastigheter vilket leder till strypt finansiering och låg transaktionsvolym. Förutom moratoriumet införde regeringen extrema restriktioner, ”lock down” och bland annat har universitet och skolor varit stängda i snart 18 månader och är fortfarande stängda. Turistindustrin har nästan upphört. En del valde att flytta ifrån Panama City med följd att vakanser ökade i viss mån. Den ökade arbetslösheten i kombination med avsaknad av sociala skyddsnät och att staten inte ger ekonomisk kompensation gör att betalningsförmågan minskade snabbt. Vid halvårsskiftet är det nära en fjärdedel av fakturerad hyra som inte betalas in.

I tidigare rapporter har jag skrivit i ”vd ordet” att styrelsen ser en god möjlighet att investera i nya fastigheter eftersom prisnivån sänks. Denna inställning kvarstår, dock har sänkningen av hyresmarknaden blivit djupare och mer utdragen i tiden än vår initiala bedömning. Regeringen har fortfarande inte tagit bort moratoriet vilket ökar risken för förvärv och minskar möjligheten till finansiering. Desto längre tid som moratoriet kvarstår och fastighetsägare inte får full betalning ökar likviditetsproblemen. Bankerna har som en följd av detta mer eller mindre stoppat finansiering. När banker återfår möjlighet att återta fastigheter bedömer vi att det finns risk för att priset på fastigheter faller eller att fastighetskris och/eller bankkris uppstår. I en sådant händelseförlopp kan det finnas goda affärsmöjligheter för den som har finansiell styrka och vilja att investera. Tectona har en unik position för att kunna dra fördel av ett sådant scenario. I ett längre perspektiv kvarstår vår bedömning att hyresfastigheter på denna marknad är en bra investering och för ändamålet kommer vi utvärdera finansieringslösning i den svenska marknaden för förvärv.

För att möta det försämrade marknadsläget valde Tectona att på ett tidigt stadium dra ner alla kostnader till ett minimum. Tack vare detta har Tectona klarat intäktstappet under en längre period. Pandemin har haft större inverkan på Tectonas hyresintäkter än vad styrelsen förutsåg för drygt ett år sedan. Tectona har trots besparingar ett negativt kassaflöde och ytterligare åtgärder behöver vidtas inom ett halvår för att stärka likviditeten om inte hyresintäkterna normaliseras snarast.   

Johan Skålén

VD Tectona Capital  
 

Koncernens utveckling under rapportperioden

Resultat

I koncernen blev halvårsresultatet 163 tkr (-448 tkr). Resultatet per aktie under perioden blev 0,001 kr (-0,027 kr). Bolaget når positivt resultat trots ökad vakans och kundförluster. USA dollarn har stärkts gentemot den svenska kronan vilket ger en positiv resultatpåverkande effekt om 934 tkr.

Hyresintäkter

De fakturerade hyresintäkterna i dotterbolaget minskar till 973 tkr (1 283 tkr) för halvåret. 215 tkr (motsvarande 22 %) av fakturerad hyra betalas inte in. Bolaget väljer att bokföra 215 tkr som befarade kundförluster vilket belastar resultatet.

Vakans

Den beräknade ekonomiska vakansgraden för första halvåret blev 22 % (9,5 %). Orsaken till ökad vakans är att många valt att flytta ut till landsbygd på grund av de hårda restriktioner som gällt i städer.

Den ekonomiska vakansgraden innehåller högre osäkerhet och är svårare att beräkna eftersom marknaden pressar ner priset på hyresnivån. En uppskattning är att prissättning på hyran idag är mellan 20 till 30 % lägre jämfört med början av 2020. I vår beräkning av ekonomisk vakans har vi utgått från att den totala hyresnivån har sänkts med 20 %.

Kundförluster

Av de totala hyresintäkterna är det 22 % som inte betalades in under första halvåret på grund av försämrad betalningsförmåga samt moratoriumet som infördes 1 maj 2020. Bolaget kommer sannolikt återfå en mindre del av denna fordran men styrelsen bedömer att bolaget har små möjligheter att återfå merparten av denna fordran. De obetalda hyrorna har bokförts som kundförluster och belastar resultatet med 215 tkr.
 

Kalendarium

Tectona Capital lämnar återkommande ekonomisk information enligt följande plan:

Bokslutskommuniké för 2021                                                       Den 28 februari 2022 klockan 13.00.

Halvårsrapport jan-juli 2022                                                         Den 30 augusti 2022 klockan 13.00.

För ytterligare information besök bolagets hemsida www.tectona.se eller kontakta bolagets VD Johan Skålén på email info@tectona.se.

Denna information är sådan information som Tectona Capital AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 augusti 2021 klockan 13.00.
 

 

Om Tectona Capital

Tectona är ett fastighetsbolag i emerging market. Bolaget förvärvar, bygger om och hyr ut mindre lägenheter i centrala lägen. Verksamheten bedrivs för närvarande i Panama City som har snabbare urbanisering, högre befolkningstillväxt och snabb ekonomisk tillväxt. Tectona Capital är sedan 2018 noterat på NGM SME.