Artboard 64
Artboard 32
Artboard 32
Artboard 36
Artboard 34
Artboard 64
Artboard 32
Artboard 32
Artboard 36
Artboard 34

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2022 I TECTONA CAPITAL

Aktieägarna i Tectona Capital AB, org.nr: 556713-3672, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 1 juni kl 1300 i bolagets lokaler på Kaptensgatan 12 i Stockholm.

Anmälan och rätt att delta i stämman

Aktieägare som vill delta i årsstämman skall dels vara införd i aktieboken per den 23 maj (avstämningsdagen), samt ha anmält sitt deltagande senast den 23 maj.

Anmälan skall ske antingen med post till Kaptensgatan 12, 114 57 Stockholm eller per telefon 08-586 107 58 eller via e-post: info@tectona.se.

Biträde åt aktieägare (högst två) får medföras vid bolagsstämma endast om aktieägaren till bolaget anmält antalet biträden på sätt som anges ovan.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt rösträttsregistrera aktierna i eget namn för att få delta i stämman. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste i god tid före 23 maj begära att förvaltaren genomför omregistrering. Sådan omregistrering kan vara tillfällig, så kallad rösträttsregistrering, och kan begäras av förvaltaren i enlighet med dennes rutiner i sådan tid i förväg som avgörs av förvaltaren.
Röstregistrering som gjorts hos förvaltaren efter den 23 maj kommer inte att beaktas vid fastställande av aktieboken.

Dagordning

1. Val av ordförande vid bolagsstämman

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Val av justeringsman

4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

5. Godkännande av dagordning

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelsen

7. Beslut om

a, fastställande av resultaträkning och balansräkningen

b, dispositioner beträffande aktiebolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen; och

c, ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören            

8. Fastställande av arvoden till styrelse samt revisor

9. Val av styrelse samt revisor

10. Bemyndigande av styrelsen att besluta om nyemission

11. Stämmans avslutande

Punkt 7

Styrelsens förslag till disposition av vinst

Styrelsen föreslår att årets resultat överförs i ny räkning. Styrelsen föreslår att ingen utdelning sker. 

Punkt 8

Styrelsens förslag till arvoden till styrelsen och revisor

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att styrelsearvode för 2022 ska uppgå till 30.000 kronor att fördelas inom styrelsen, samt att arvode till revisor skall utgå på löpande räkning.

Punkt 9

Valberedningens förslag till val av styrelse

Valberedningen föreslår att stämman väljer Johan Skålén, Mikael Wickbom och Bengt Thorn till ledamöter. Styrelsen föreslår att välja Moore Allegretto revision till revisor.

Punkt 10

Styrelsens förslag till beslut om att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission

Styrelsen föreslår bolagsstämman att fatta beslut om att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier, med avvikelse för aktieägarnas företrädesrätt. Betalning av aktier kan ske mot kontant betalning, kvittning eller apport av egendom.

Övrigt

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse hålls tillgängliga hos Bolaget två veckor före stämman. Kopior av dessa handlingar kommer genast och utan kostnad för mottagaren sändas till de aktieägare som så begär och som uppger sin postadress. Beställning kan ske per telefon 08-586 107 58 eller per e-post info@tectona.se.

    * * * * *

Stockholm i april 2022

Styrelsen för Tectona Capital AB