Artboard 64
Artboard 32
Artboard 32
Artboard 36
Artboard 34
Artboard 64
Artboard 32
Artboard 32
Artboard 36
Artboard 34

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I TECTONA CAPITAL AB (publ)

Aktieägarna i Tectona Capital AB, org.nr: 556713-3672, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 4 maj 2021.

För att begränsa smittspridningen har styrelsen beslutat att årsstämman ska hållas via poströstningsförfarande, utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller tredje man.

Anmälan och rätt att delta i stämman

Aktieägare som vill delta i årsstämman skall dels vara införd i aktieboken per den 27 april 2021 (avstämningsdagen), samt ha anmält sitt deltagande vid stämman genom att utöva sin rösträtt i enlighet med instruktionerna under rubriken ”Poströstning” nedan på det sätt som där anges senast den 3 maj 2021.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt rösträttsregistrera aktierna i eget namn för att få delta i stämman. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste i god tid före 27 april begära att förvaltaren genomför omregistrering. Sådan omregistrering kan vara tillfällig, så kallad rösträttsregistrering, och kan begäras av förvaltaren i enlighet med dennes rutiner i sådan tid i förväg som avgörs av förvaltaren.
Röstregistrering som gjorts hos förvaltaren efter den 27 april kommer inte att beaktas vid fastställande av aktieboken.

Poströstning

Pga pågående restriktioner har styrelsen beslutat att aktieägare endast kan utöva sin rösträtt genom poströstning i enlighet med reglerna om extraordinära mötesförfaranden, enligt 22 § Lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags-och föreningsstämmor.

För poströstningen ska här bifogat formulär användas. Formuläret kommer även att fungera som anmälan om deltagande vid stämman. Ifyllt, daterat och undertecknat formulär skickas till info@tectona.se eller med vanlig post till Tectona Capital, Kaptensgatan 12, 114 57 Stockholm. Formuläret ska vara styrelsen tillhanda senast den 3 maj 2021.

Om aktieägaren poströstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Aktieägare som är juridisk person ska även bifoga kopia av registreringsbevis eller annan behörighetshandling till formuläret.

Aktieägare får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är röstenformuläret och således rösten i dess helhet ogiltig.

Dagordning

1. Val av ordförande vid bolagsstämman

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Val av justeringsman

4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

5. Godkännande av dagordning

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelsen

7. Beslut om

a, fastställande av resultaträkning och balansräkningen

b, dispositioner beträffande aktiebolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen; och

c, ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören            

8. Fastställande av arvoden till styrelse samt revisor

9. Val av styrelse samt revisor

10. Bemyndigande av styrelsen att besluta om nyemission

11. Stämmans avslutande

Punkt 7

Styrelsens förslag till disposition av vinst

Styrelsen föreslår att årets resultat överförs i ny räkning. Styrelsen föreslår att ingen utdelning sker. 

Punkt 8

Styrelsens förslag till arvoden till styrelsen och revisor

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att styrelsearvode för 2021 ska uppgå till 30.000 kronor att fördelas inom styrelsen, samt att arvode till revisor skall utgå på löpande räkning.

Punkt 9

Valberedningens förslag till val av styrelse

Valberedningen föreslår att stämman väljer Johan Skålén, Mikael Wickbom och Bengt Thorn till ledamöter. Styrelsen föreslår att välja Moore Allegretto revision till revisor med Roland Brehme som huvudansvarig revisor.

Punkt 10

Styrelsens förslag till beslut om att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission

Styrelsen föreslår bolagsstämman att fatta beslut om att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier, med avvikelse för aktieägarnas företrädesrätt. Betalning av aktier kan ske mot kontant betalning eller apport av egendom.

Övrigt

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse hålls tillgängliga hos Bolaget två veckor före stämman. Kopior av dessa handlingar kommer genast och utan kostnad för mottagaren sändas till de aktieägare som så begär och som uppger sin postadress. Beställning kan ske per telefon 08-586 107 58 eller per e-post info@tectona.se.

                                          

    * * * * *

Stockholm i mars 2021

Styrelsen för Tectona Capital AB