Artboard 64
Artboard 32
Artboard 32
Artboard 36
Artboard 34
Artboard 64
Artboard 32
Artboard 32
Artboard 36
Artboard 34

Kallelse till årsstämma i Tectona Capital AB

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2020 I TECTONA CAPITAL AB (publ)

Aktieägarna i Tectona Capital AB, org.nr: 556713-3672, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 28 april klockan 13:00 i Näringslivets hus med adress Storgatan 19, 114 51 Stockholm.

 

Anmälan

Aktieägare som vill delta i årsstämman skall dels vara införd i aktieboken per den 21 april 2020 (avstämningsdagen), dels anmäla sitt deltagande till årsstämman senast den 24 april 2020. Anmälan skall ske antingen med post till Kaptensgatan 12, 114 57 Stockholm eller per telefon 08-586 107 58 eller via e-post: info@tectona.se.

 

Biträde åt aktieägare (högst två) får medföras vid bolagsstämma endast om aktieägaren till bolaget anmält antalet biträden på sätt som anges ovan.

 

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid bolagsstämman

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Val av justeringsman

4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

5. Godkännande av dagordning

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelsen

7. Beslut om

a, fastställande av resultaträkning och balansräkningen

b, dispositioner beträffande aktiebolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen; och

c, ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören            

8. Fastställande av arvoden till styrelse samt revisor

9. Val av styrelse samt revisor

10. Bemyndigande av styrelsen att besluta om nyemission

11. Stämmans avslutande

 

Punkt 7

Styrelsens förslag till disposition av vinst

Styrelsen föreslår att årets resultat överförs i ny räkning. Styrelsen föreslår att ingen utdelning sker. 

 

Punkt 8

Styrelsens förslag till arvoden till styrelsen och revisor

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att styrelsearvode för 2020 ska uppgå till 30.000 kronor att fördelas inom styrelsen, samt att arvode till revisor skall utgå på löpande räkning.

 

Punkt 9

Valberedningens förslag till val av styrelse

Valberedningen föreslår att stämman väljer Johan Skålén, Mikael Wickbom och Bengt Thorn till ledamöter. Bolagets ordförande Jason Tummings ställer inte upp för omval och utgår ur styrelsen. Styrelsen föreslår att välja Allegretto revision till revisor med Roland Brehme som huvudansvarig revisor.

 

Punkt 10

Styrelsens förslag till beslut om att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission

Styrelsen föreslår bolagsstämman att fatta beslut om att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier, med avvikelse för aktieägarnas företrädesrätt. Betalning av aktier kan ske mot kontant betalning eller apport av egendom.

 

 

Övrigt

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse hålls tillgängliga hos Bolaget två veckor före stämman. Kopior av dessa handlingar kommer genast och utan kostnad för mottagaren sändas till de aktieägare som så begär och som uppger sin postadress. Beställning kan ske per telefon 08-586 107 58 eller per e-post info@tectona.se.

 

                                                                

 

    * * * * *

 

Stockholm i mars 2020

Styrelsen för Tectona Capital AB