Artboard 64
Artboard 32
Artboard 32
Artboard 36
Artboard 34
Artboard 64
Artboard 32
Artboard 32
Artboard 36
Artboard 34

Kallelse till årsstämma

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2018 I TECTONA CAPITAL AB (publ)
Aktieägarna i Tectona Capital AB, org.nr. 556713-3672, kallas härmed till årsstämma den 9 maj klockan 14:00 i Näringslivets hus med adress Storgatan 19, 114 51 Stockholm.

Anmälan
Aktieägare som vill delta i årsstämman skall dels vara införd i aktieboken per den 2 maj 2018 (avstämningsdagen), dels anmäla sitt deltagande till årsstämman senast den 4 maj 2018. Anmälan skall ske antingen med post till Kaptensgatan 12, 114 57 Stockholm eller per telefon 08-586 107 58 eller via e-post: info@tectona.se.

Biträde åt aktieägare (högst två) får medföras vid bolagsstämma endast om aktieägaren till bolaget anmält antalet biträden på sätt som anges ovan.

Förslag till dagordning
1. Val av ordförande vid bolagsstämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av justeringsman
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelsen
7. Beslut om
a, fastställande av resultaträkning och balansräkningen
b, dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen och
c, ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören             
8. Fastställande av arvoden till styrelse samt revisor
9. Val av styrelse samt revisor
10. Bemyndigande av styrelsen att besluta om nyemission
11. Stämmans avslutande

Punkt 7
Styrelsens förslag till disposition av vinst
Styrelsen föreslår att årets förlust överförs i ny räkning. Styrelsen föreslår att ingen utdelning sker.  

Punkt 8
Styrelsens förslag till arvoden till styrelsen och revisor
Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att styrelsearvode för 2018 skall uppgå till 30.000 kr att fördelas inom styrelsen, samt att arvode till revisor skall utgå på löpande räkning.

Punkt 9
Valberedningens förslag till val av styrelse
Valberedningen föreslår att stämman väljer Johan Skålén, Jason Tummings och Bengt Thorn till ledamöter. Styrelsen föreslår att välja Allegretto revision till revisor med Roland Brehme som huvudansvarig revisor.

Punkt 12
Styrelsens förslag till beslut om att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission
Styrelsen föreslår bolagsstämman att fatta beslut om att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier, med avvikelse för aktieägarnas företrädesrätt. Betalning av aktier kan ske mot kontant betalning eller apport av egendom.
                

    * * * * *

Stockholm i mars 2018
Styrelsen för Tectona Capital AB