Artboard 64
Artboard 32
Artboard 32
Artboard 36
Artboard 34
Artboard 64
Artboard 32
Artboard 32
Artboard 36
Artboard 34

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA 30 OKTOBER 2019 I TECTONA CAPITAL AB (publ)

Aktieägarna i Tectona Capital AB, org.nr: 556713-3672, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 30 oktober klockan 10.00 på Tectona Capital AB:s huvudkontor på adress Kaptensgatan 12, 114 57 Stockholm.

Anmälan

Aktieägare som vill delta i vid stämman skall dels vara införd i aktieboken per den 23 oktober 2019 (avstämningsdagen), dels anmäla sitt deltagande till årsstämman senast kl 15.00 den 24 oktober 2019. Anmälan skall ske antingen med post till Kaptensgatan 12, 114 57 Stockholm eller per telefon 08-586 107 58 eller via e-post: info@tectona.se.

Biträde åt aktieägare (högst två) får medföras vid bolagsstämma endast om aktieägaren till bolaget anmält antalet biträden på sätt som anges ovan.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid bolagsstämman

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Val av justeringsman

4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

5. Godkännande av dagordning

6. Val av ny styrelseledamot  

7. Stämmans avslutande

Punkt 6

Valberedningens förslag till val av ny styrelseledamot

Valberedningen föreslår att stämman utöver befintliga styrelseledamöter Johan Skålén, Jason Tummings och Bengt Thorn, även väljer Mikael Wickbom till ordinarie styrelseledamot. Wickbom är även ordinarie styrelseledamot i bolagen: Södertälje Factoring Aktiebolag (org. nr: 556259-8507), Nils Wickbom Värdepappersförvaltning Aktiebolag (org. nr: 556370-1522), Techical Walls AB (org. nr: 556917-9574), och styrelseordförande i Catella SICAV Luxemburg.

                                                                

Ytterligare information

För ytterligare information besök bolagets hemsida www.tectona.se eller kontakta bolagets VD Johan Skålén på email info@tectona.se.

Denna information är sådan information som Tectona Capital AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 september 2019.

Om Tectona

Tectona Capital AB är ett investeringsföretag som sedan 2006 har investerat i skog, jordbruk och fastigheter. Bolaget investerar via dotterbolag främst i fastigheter och sedan 2014 har bolaget fokuserat på fastighetsinvesteringar i Panama City. Tectona Capital AB:s vision är att ge vanliga människor en möjlighet att bo smart och funktionellt i bra områden mitt i city.

Läs mer om Tectona Capital AB på www.tectona.se.