Artboard 64
Artboard 32
Artboard 32
Artboard 36
Artboard 34
Artboard 64
Artboard 32
Artboard 32
Artboard 36
Artboard 34

Kommuniké från årsstämma 2023

Cardeon AB (PUBL) (”Bolaget”) höll årsstämma den 10 maj 2023. Vid stämman fattades i huvudsak följande beslut.

Fastställande av resultat- och balansräkningen
Stämman beslutade att fastställa i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2022.

Disposition beträffande Bolagets vinst eller förlust
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning ska utgå och att det belopp som stod till stämmans förfogande skulle överföras i ny räkning.

Ansvarsfrihet
Stämman beslutade att bevilja samtliga som under 2022 innehaft uppdrag som styrelseledamot eller verkställande direktör i Bolaget ansvarsfrihet för 2022 års förvaltning.

Val av styrelse och revisor samt arvodering
Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska uppgå till tre utan styrelsesuppleanter. Till styrelseledamöter omvaldes Masoud Khayyami, Tomas Kramar och Thomas Jensen. Till styrelsens ordförande omvaldes Tomas Kramar. Årsstämman beslutade att antalet revisorer ska uppgå till en utan revisorssuppleant. Mazars AB omvaldes till revisor för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma. Årsstämman fastställde att styrelsearvode ska utgå med tre (3) prisbasbelopp vardera till styrelseledamöterna och med fem (5) prisbasbelopp till styrelseordförande. Stämman beslutade även att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att öka Bolagets aktiekapital med högst 20 000 000 kronor genom nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, motsvarande en utspädning om cirka 26,3 procent beräknat på nuvarande aktiekapital. Styrelsen ska kunna besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller annars med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Styrelsen ska ha rätt att bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som ska ha rätt att teckna aktierna, teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna.