Artboard 64
Artboard 32
Artboard 32
Artboard 36
Artboard 34
Artboard 64
Artboard 32
Artboard 32
Artboard 36
Artboard 34

Kommuniké från årsstämman i Tectona Capital

På årsstämman i Tectona Capital AB den 28 april 2020 fastställdes resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2019.

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019. Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ingen utdelning för 2019 skall ske. 

I enlighet med tidigare publicerat förslag omvaldes styrelseledamöterna Mikael Wickbom, Bengt Thorn och Johan Skålén. Jason Tummings har avböjt omval och utgår ur styrelsen.

Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen skall utgå med 30.000 kronor. Arvode till revisorerna skall utgå enligt räkning. Till revisor omvaldes revisionsbolaget Allegretto revision AB.

Årsstämman bemyndigade styrelsen att fatta beslut om emission med avvikelse för aktieägarnas företrädesrätt fram till nästa årsstämma.

Samtliga beslut fattades enhälligt.
 

 

Ytterligare information

För ytterligare information besök bolagets hemsida www.tectona.se eller kontakta bolagets VD Johan Skålén på email info@tectona.se.

Om Tectona

Tectona Capital AB är ett investeringsföretag som sedan 2006 har investerat i skog, jordbruk och fastigheter. Bolaget investerar via dotterbolag främst i fastigheter och sedan 2014 har bolaget fokuserat på fastighetsinvesteringar i Panama City. Tectona Capital AB:s vision är att ge vanliga människor en möjlighet att bo smart och funktionellt i bra områden mitt i city.

Läs mer om Tectona Capital AB på www.tectona.se.

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 april kl. 14:45