Artboard 64
Artboard 32
Artboard 32
Artboard 36
Artboard 34
Artboard 64
Artboard 32
Artboard 32
Artboard 36
Artboard 34

Kommuniké från årsstämman i Tectona Capital

På årsstämman i Tectona Capital AB den 4 maj 2020 fastställdes resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2020.

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020. Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ingen utdelning för 2020 skall ske. 

I enlighet med tidigare publicerat förslag omvaldes styrelseledamöterna Mikael Wickbom, Bengt Thorn och Johan Skålén.

Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen skall utgå med 30.000 kronor. Arvode till revisorerna skall utgå enligt räkning. Till revisor omvaldes revisionsbolaget Moore Allegretto revision AB.

Årsstämman bemyndigade styrelsen att fatta beslut om emission med avvikelse för aktieägarnas företrädesrätt fram till nästa årsstämma.

Samtliga beslut fattades enhälligt.

Ytterligare information

För ytterligare information besök bolagets hemsida www.tectona.se eller kontakta bolagets VD Johan Skålén på email info@tectona.se.

Om Tectona

Tectona är ett fastighetsbolag på en tillväxtmarknad. Bolaget förvärvar, bygger om och hyr ut mindre lägenheter i centrala lägen. Verksamheten bedrivs för närvarande i Panama City som har snabbare urbanisering, högre befolkningstillväxt och snabb ekonomisk tillväxt. Tectona Capital är sedan 2018 noterat på NGM SME.

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 maj kl. 14:15