Artboard 64
Artboard 32
Artboard 32
Artboard 36
Artboard 34
Artboard 64
Artboard 32
Artboard 32
Artboard 36
Artboard 34

Kommuniké från extra bolagsstämma

Cardeon AB (PUBL) (”Bolaget”) höll extra bolagsstämma den 11 juli 2023. Vid stämman fattades i huvudsak följande beslut.

Beslut om ändring av bolagsordning

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om att ändra bolagsordningen enligt nedan.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet ska vara lägst femtiomiljoner (50 000 000) SEK och högst tvåhundramiljoner (200 000 000) SEK.
§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet ska vara lägst tiomiljoner (10 000 000) SEK och högst fyrtiomiljoner (40 000 000) SEK.

 
Beslut om minskning av aktiekapitalet

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om minskning av Bolagets aktiekapital med 44 807 158,874774 kronor från 56 008 950,274774 kronor till 11 201 791,4 kronor.

Beslut om emissionsbemyndigande

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om emission av nya aktier, teckningsoptioner eller konvertibler, dock att sådan emission inte får medföra att bolagets aktiekapital överstiger bolagets högsta tillåtna aktiekapital enligt bolagsordningen. Sådant emissionsbeslut ska även kunna fattas med bestämmelse om apport, kvittning eller annat villkor.