Artboard 64
Artboard 32
Artboard 32
Artboard 36
Artboard 34
Artboard 64
Artboard 32
Artboard 32
Artboard 36
Artboard 34

Kommuniké från extra bolagsstämma i Cardeon AB (publ) den 30 januari 2024

Cardeon AB (publ) (”Bolaget”) höll den 30 januari 2024 extra bolagsstämma. Vid stämman fattades i huvudsak följande beslut.

Första beslutet om minskning av aktiekapitalet
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att minska Bolagets aktiekapital med totalt 7 169 146,496 SEK (motsvarande cirka 0,032 SEK per aktie) för avsättning till fritt eget kapital. Minskningen genomförs utan indragning av aktier.

Beslutet är villkorat av att nyemissionen av units registreras hos Bolagsverket samt att minskningen och nyemissionen sammantaget inte medför att Bolagets aktiekapital minskar.

Beslut om ändring av bolagsordningen
Stämman beslutade att ändra Bolagets bolagsordning i enlighet med styrelsens förslag. För att åstadkomma lämpliga bolagsordningsgränser för antalet aktier beslutade stämman att anta samtliga fem alternativa förslag till ny bolagsordning som presenterades, samt att bemyndiga styrelsen att registrera bolagets nya bolagsordning i enlighet med ett av de fem alternativen, baserat på vad styrelsen finner lämpligast efter beaktande av hur många units som tecknas och tilldelas i nedan angiven emission samt förändring av kvotvärde.

De fem antagna förslagen innebär följande alternativa ändringar för lägsta och högsta möjliga aktiekapital och antal aktier:

• Alternativ A: Aktiekapitalet ska vara lägst 12 000 000 SEK och högst 48 000 000 SEK. Antalet aktier skall vara lägst 857 142 857 och högst 3 428 571 428 stycken.

• Alternativ B: Aktiekapitalet ska vara lägst 12 000 000 SEK och högst 48 000 000 SEK. Antalet aktier skall vara lägst 800 000 000 och högst 3 200 000 000 stycken.

• Alternativ C: Aktiekapitalet ska vara lägst 12 000 000 SEK och högst 48 000 000 SEK. Antalet aktier skall vara lägst 750 000 000 och högst 3 000 000 000 stycken.

• Alternativ D: Aktiekapitalet ska vara lägst 11 500 000 SEK och högst 46 000 000 SEK. Antalet aktier skall vara lägst 676 470 588 och högst 2 705 882 352 stycken.

• Alternativ E: Aktiekapitalet ska vara lägst 11 000 000 SEK och högst 44 000 000 SEK. Antalet aktier skall vara lägst 611 111 111 och högst 2 444 444 444 stycken.

Beslut om godkännande av styrelsens beslut om emission av units
Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut om emission av units med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Styrelsen beslutade den 22 december 2023, under förutsättning av bolagsstämmans efterföljande godkännande, om nyemission av minst 134 421 497 och högst 224 035 828 s.k. units med företrädesrätt för befintliga aktieägare enligt följande villkor.

Varje (1) unit består av tre (3) aktier, fem (5) teckningsoptioner av serie TO1 och fem (5) teckningsoptioner av serie TO2. Detta innebär att minst 336 053 742 och högst 672 107 484 nya aktier, minst 560 089 570 och högst 1 120 179 140 nya teckningsoptioner av serie TO1 och minst 560 089 570 och högst 1 120 179 140 nya teckningsoptioner av serie TO2 kan ges ut. Teckningskursen uppgår till 0,12 SEK per unit vilket motsvarar en teckningskurs om 0,04 SEK per aktie. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt.

Varje (1) teckningsoption av serie TO1 ska medföra en rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs per aktie motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen under perioden från och med den 5 april 2024 till och med 18 april 2024, dock lägst aktiens kvotvärde och högst 0,06 SEK. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO1 ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna under perioden från och med den 22 april 2024 till och med den 7 maj 2024.

Varje (1) teckningsoption av serie TO2 ska medföra en rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs per aktie motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen under perioden från och med den 9 augusti 2024 till och med 22 augusti 2024, dock lägst aktiens kvotvärde och högst 0,06 SEK. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO2 ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna under perioden från och med den 26 augusti 2024 till och med den 9 september 2024.

Andra beslutet om minskning av aktiekapitalet
Utöver det första beslutet om minskning av aktiekapitalet enligt ovan, beslutade stämman även om minskning av Bolagets aktiekapital med ytterligare högst 3 584 573,248 SEK för avsättning till fritt eget kapital i enlighet med styrelsens förslag.

Aktiekapitalets minskning ska fastställas till ett belopp i SEK som motsvarar den del av aktiekapitalets ökning enligt beslutet om nyemission av units som är hänförlig till ökning på grund av nyemitterade aktier minus minskningsbeloppets storlek enligt det första beslutet om minskning av aktiekapitalet, med relevant anpassning för att uppnå ett ändamålsenligt kvotvärde med tre decimaler. Minskningen ska genomföras utan indragning av aktier.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att längst intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om emission av nya aktier, teckningsoptioner eller konvertibler, dock att sådan emission inte får medföra att Bolagets aktiekapital överstiger Bolagets högsta tillåtna aktiekapital enligt bolagsordningen. Sådant emissionsbeslut ska även kunna fattas med bestämmelse om apport, kvittning eller annat villkor.