Artboard 64
Artboard 32
Artboard 32
Artboard 36
Artboard 34
Artboard 64
Artboard 32
Artboard 32
Artboard 36
Artboard 34

KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Cardeon AB (PUBL) (”Bolaget”) höll extra bolagsstämma den 23 augusti 2022. Vid stämman fattades i huvudsak följande beslut.

Godkännande av fusionsplanen

Stämman beslutade att godkänna fusionsplanen som antagits av styrelserna i Bolaget och Tectona Capital AB, org.nr 556713-3672 (”Tectona”) den 30 juni 2022. Enligt fusionsplanen ska fusionen ske genom absorption med Cardeon som överlåtande bolag och Tectona som övertagande bolag. Fusionen förväntas registreras av Bolagsverket under fjärde kvartalet 2022 och resulterar då i upplösningen av Bolaget varigenom alla Bolagets tillgångar och skulder kommer övergå till Tectona.

Enligt fusionsplanen ska Tectona erlägga fusionsvederlag till aktieägarna i Bolaget varvid en (1) aktie i Bolaget berättigar att erhålla 0,641918613895224 nya aktier av serie B i Tectona, vilket innebär att fusionsvederlaget uppgår till 206 539 087 nya aktier av serie B i Bolaget. Efter fusionens genomförande kommer cirka 7,46 procent av aktierna och 13,34 procent av rösterna i Tectona att tillhöra Tectonas ursprungliga aktieägare och cirka 92,54 procent av aktierna och 86,66 procent av rösterna i Tectona kommer att tillhöra aktieägarna i Bolaget.

Redovisning av fusionsvederlaget kommer att ske efter Bolagsverkets registrering av fusionen.