Artboard 64
Artboard 32
Artboard 32
Artboard 36
Artboard 34
Artboard 64
Artboard 32
Artboard 32
Artboard 36
Artboard 34

Kommuniké från Tectona Capitals årsstämma 2018

Val till styrelse

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Johan Skålén, Jason Tummings och Bengt Thorn.

Arvoden till styrelse

Beslutades att styrelsen kommer erhålla 30.000 kronor att fördelas inom styrelsen.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om kontant emission och apportemission

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om emission fram till nästa årsstämma (både kontant och apportemission) med avvikelse för aktieägarnas företrädesrätt.

Samtliga beslut på stämman fattades enhälligt.

För ytterligare information besök bolagets hemsida tectona.se eller kontakta bolagets VD Johan Skålén på email info@tectona.se. 

Denna information är sådan information som Tectona Capital AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 maj 2018.

Tectona Capital AB investerar i hyresfastigheter på den snabbväxande marknaden Panama City.