Artboard 64
Artboard 32
Artboard 32
Artboard 36
Artboard 34
Artboard 64
Artboard 32
Artboard 32
Artboard 36
Artboard 34

Kvartalsuppdatering Q3 – Tectona Capital AB

Tectona Capital AB (publ) upptogs till handel den 13 april 2018. Tidigare har koncernen inte avlämnat kvartalsrapporter varför inga jämförelsesiffror lämnas för resultatet. Nedanstående siffror har ej granskats och är ej reviderade.

Resultat

Det beräknade resultatet i koncernen för Q3 2018 blev en vinst om 148 tkr motsvarande 1,1 öre per aktie efter valutaförändring.

Hyresintäkter

Hyresintäkterna i dotterbolaget ökade med 24 % i lokal valuta under Q3 2018 jämfört med Q3 2017. Jämfört med föregående kvartal (Q2) ökade hyresintäkterna med 14 %.

Vakans

Den ekonomiska vakansgraden var 2 % under Q3. Vakansen är därmed lägre jämfört med vår målsättning om en vakansgrad under 3 %. Bolaget har genomfört flera åtgärder för att sänka vakansen och dessa åtgärder har nu fått effekt.

Dollarkurs

Merparten av Tectonas tillgångar är i USD och kursutvecklingen är därför viktig för resultatet i Tectona. Under Q3 har dollarkursen varit i det närmaste oförändrad.

Soliditet

Vid utgången av Q3 var soliditeten 77 %. Efter kvartalets slut har ett obligationslån återbetalats vilket medför att soliditeten har ökat till ca 86 %.

Ny fastighet

Under Q3 har det bedrivits ett intensivt arbete med att utvärdera förvärv av någon ytterligare fastighet. Bolagets VD Johan Skålén bedömer att det är troligt att nästa förvärv kan ske i början av 2019.

För ytterligare information besök bolagets hemsida tectona.se eller kontakta bolagets VD Johan Skålén på email info@tectona.se.

Denna information är sådan information som Tectona Capital AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 november 2018.

Om Tectona

Tectona Capital AB är ett investeringsföretag som sedan 2006 har investerat i skog, jordbruk och fastigheter. Bolaget investerar via dotterbolag främst i fastigheter och sedan 2014 har bolaget fokuserat på fastighetsinvesteringar i Panama City. Tectona Capital AB:s affärsidé är bland annat att investera i och ta del av Panamas ekonomi. Tectona Capital AB:s vision är att ge vanliga människor en möjlighet att bo smart och funktionellt i bra områden mitt i city.

Läs mer om Tectona Capital AB på www.tectona.se.