Artboard 64
Artboard 32
Artboard 32
Artboard 36
Artboard 34
Artboard 64
Artboard 32
Artboard 32
Artboard 36
Artboard 34

Nyhetsbrev Tectona Capital AB i januari 2019

Fastighetsförvärv

Vid två tillfällen under hösten 2018 har bolaget varit mycket nära fastighetsförvärv. Av olika skäl har affärerna inte gått hela vägen i mål. Just nu pågår utvärdering av nya objekt och styrelsen bedömer det sannolikt att något förvärv kommer presenteras under första kvartalet.

Ny fastighetsskatt

En ny skattereform gällande fastighetsskatt har genomförts i Panama. Den nya fastighetsskatten som börjar gälla från och med 1 januari 2019 innebär i korthet att skattesatsen sänks men att taxeringsvärderingen ökar. Det nya taxeringsvärdet skall vara ca 60 % av marknadsvärdet. Tidigare taxeringsvärden har inte uppdaterats och varierar kraftigt mellan liknande fastigheter.

Tectonas styrelse ser positivt på skattereformen vilket innebär att skatten blir mer lika och rättvisande. För Tectonas del innebär den nya skattesatsen en besparing på mellan fem till tiotusen dollar per år, enligt en preliminär uträkning.

Bokslutskommuniké

Den 22 februari presenteras bokslutskommunikén för 2018.

Värdering av fastigheter

Vid årsskiftet har ett värderingsföretag anlitats för att utföra värdering av samtliga Tectonas objekt. Vi har i skrivande stund fått in hälften av värderingarna och en indikation är att värdeökningen under 2018 har varit mellan 1 % – 2 %. Värdeförändring av underliggande tillgångar redovisas inte i bokslutet eftersom bolaget inte redovisar enligt IFRS.

Fastighetsmarknaden har under året varit svalare i Panama jämfört med tidigare år. Orsak till detta tros vara dels att tillväxten sjunkit till 5 % och dels avvaktan inför stundande presidentval. Många bedömare tror på snabbare prisökning under 2019 efter att flera stora avtal med Kina är på plats. Dessutom finns det stora förhoppningar om ökad tillväxt efter presidentvalet i april.

Styrelsen för Tectona upprepar tidigare bedömning att fastighetsmarknaden i Panama har större potential jämfört med den svenska fastighetsmarknaden under kommande fem års period. Panama har högre tillväxttakt och hushållen har lägre skuldsättning jämfört med den svenska marknaden.

Insiderhandel

Styrelseledamöter för Tectona har sedan notering i april handlat aktier vid fem tillfällen. Totalt har knappt 21.000 stycken aktier förvärvats för mellan 1,7 kr till 2 kr. Ingen person med insyn i bolaget har sålt aktier i Tectona under 2018.

På Finansinspektionens insynslista återfinns aktieaffärer som utförts av personer med insyn i noterade bolag.

För ytterligare information besök bolagets hemsida tectona.se eller kontakta bolagets VD Johan Skålén på email info@tectona.se.

Denna information är sådan information som Tectona Capital AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 januari 2019.

Tectona Capital AB investerar i hyresfastigheter på den snabbväxande marknaden Panama City.