Artboard 64
Artboard 32
Artboard 32
Artboard 36
Artboard 34
Artboard 64
Artboard 32
Artboard 32
Artboard 36
Artboard 34

Omvandling av betalda tecknade units (BTU) och första dag för handel med teckningsoptioner av serie TO1 och TO2

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SYDKOREA, SCHWEIZ, KANADA, HONGKONG ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. SE AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Cardeon AB publ (”Cardeon” eller ”Bolaget”) har genomfört en företrädesemission av units om cirka 26,9 MSEK (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen tecknades till cirka 61,9 procent och således emitterades totalt 138 749 992 units i Företrädesemissionen motsvarande 416 249 976 nyemitterade aktier, 693 749 960 teckningsoptioner av serie TO1 och 693 749 960 teckningsoptioner av serie TO2. Första handelsdag för teckningsoptioner av serie TO1 och TO2 är onsdag den 13 mars 2024.

Företrädesemissionen är nu registrerad hos Bolagsverket. Sista dagen för handel med BTU är torsdag den 7 mars 2024. Avstämningsdag för omvandlingen är måndag den 11 mars 2024, varefter BTU kommer att omvandlas till aktier, teckningsoptioner av serie TO1 och teckningsoptioner av serie TO2.

Teckningsoptioner som tecknades i Företrädesemissionen förväntas vara tillgängliga på tecknarens depå/vp-konto onsdag den 13 mars 2024.

Första handelsdag för teckningsoptioner av serie TO1 och TO2 är onsdag den 13 mars 2024.

Varje teckningsoption av serie TO1 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Teckningskursen vid teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO1 ska motsvara 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 5 april 2024 till och med den 18 april 2024, dock lägst aktiens kvotvärde och högst 0,06 SEK. Teckningsoptioner av serie TO1 kan utnyttjas för teckning av nya aktier under perioden från och med den 22 april 2024 till och med den 7 maj 2024.

Varje teckningsoption av serie TO2 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Teckningskursen vid teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO2 ska motsvara 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 9 augusti 2024 till och med den 22 augusti 2024, dock lägst aktiens kvotvärde och högst 0,06 SEK. Teckningsoptioner av serie TO2 kan utnyttjas för teckning av nya aktier under perioden från och med den 26 augusti 2024 till och med den 9 september 2024.

Rådgivare
Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare till Cardeon i samband med Företrädesemissionen. Advokatfirman Delphi är legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen.