Artboard 64
Artboard 32
Artboard 32
Artboard 36
Artboard 34
Artboard 64
Artboard 32
Artboard 32
Artboard 36
Artboard 34

Rättelse: Cardeon AB (publ) publicerar årsredovisning för 2022

Rättelsen avser nedan utdrag ur revisionsberättelsen samt Cardeon AB (publ) (”Cardeon eller Bolaget”) kommentar.

Rättelsen avser nedan utdrag ur revisionsberättelsen samt Cardeon AB (publ) (”Cardeon eller Bolaget”) kommentar:
 
Utdrag ur revisionsberättelsen gällande väsentliga osäkerhetsfaktorer avseende antagandet om fortsatt drift
Utan att det påverkar våra uttalanden ovan vill jag fästa uppmärksamhet på̊ årsredovisningens förvaltningsberättelse (s. 17–19) samt not 3 (s. 27–28) av vilka det framgår att bolaget i hög grad är beroende av försäljningsframgångar och lönsamhet för att tillgodose det framtida likviditetsbehovet. Finanseringsbehovet för de närmaste 12 månaderna har ännu inte kunnat säkerställas och styrelsen arbetar kontinuerligt med att utvärdera olika finansieringsalternativ för att säkerställa fortsatt drift. Dessa förhållanden tyder, tillsammans med de andra omständigheterna som nämns i förvaltningsberättelsen samt i not 4, på̊ att finns väsentliga osäkerhetsfaktorer som kan leda till betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten.
 
Bolagets kommentar
Som tidigare meddelats marknaden befinner sig Bolaget i en godkännandeprocess som noterat bolag hos Nordic SME. Ett av kraven för att bli godkände är säkerställandet av rörelsekapital för 12 månaders drift. Bolaget vill göra gällande att de i dagsläget besitter väsentliga likvida tillgångar i form av noterade värdepapper. Därutöver har Bolaget även som tidigare kommunicerats säkerställt en lånefacilitet om totalt 12 MSEK. Vidare löper det interna arbetet med godkännandeprocessen på enligt plan varpå styrelsen gör bedömningen att utsikterna är goda framåt.
 
Cardeon AB (publ) meddelar att årsredovisningen för 2022 är publicerad. Årsredovisningen finns att tillgå via bifogad fil, samt via bolagets hemsida www.cardeon.se/investerare/rapporter/.