Artboard 64
Artboard 32
Artboard 32
Artboard 36
Artboard 34
Artboard 64
Artboard 32
Artboard 32
Artboard 36
Artboard 34

Tectona Capital AB Bokslutskommuniké för året 2021

Denna finansiella rapport är bolagets första finansiella rapport som upprättas i enlighet med IFRS. Historisk finansiell information har räknats om från den 1 januari 2020, vilket är tidpunkten för övergång till redovisning enligt IFRS.

Halvåret koncernen juli till december 2021 i korthet

 • Hyresintäkter 921 tkr (1 149)
 • Driftsöverskott 472 tkr (854)
 • Driftsöverskott per aktie 0,044 kr (0,054)
 • Resultat efter finansiella poster och skatt 1 095 tkr (-8 921)
 • Resultat per aktie 0,066 kr (-0,54)
 • Hyresintäkt/ yta 800 kr/m2/år (999)

Helåret koncernen 2021 i korthet

 • Hyresintäkter 1 900 tkr (2 432)
 • Driftsöverskott 1 199 tkr (1 653)
 • Driftsöverskott per aktie 0,07 kr (0,1)
 • Resultat efter finansiella poster och skatt 1 783 tkr (-14 161)
 • Resultat per aktie 0,1 kr (-0,85)
 • Eget kapital per 31 december 21 561 tkr (22 860)
 • Eget kapital per aktie den 31 december 1,3 kr (1,4)
 • Soliditet per 31 december 2021 66 % (70)
 • Hyresintäkt/ yta 826 kr/m2/år (1 142)
 • Totalt antal aktier den 31 december 16 656 378 (16 656 378)

Viktiga händelser under året

 • Dollarn förstärktes gentemot svenska kronan med ca 10 %.
 • Många restriktioner har hävts eller lättats upp. Ekonomin i Panama tog ett skutt upp under andra kvartalet 2021.
 • I början av året beslutar styrelsen att byta redovisningsmetod till IFRS. Första rapport enligt IFRS blir bokslutskommunikén för 2021 som publiceras den 28 februari.
 • Årets värdering av fastigheterna justerat för valuta visar en värdeökning med 1,6 %.
 • Extra stämma hölls den 14 december 2021. Beslut fattades att sänka bundet eget kapital i syfte att möjliggöra emission.

Viktiga händelser efter årets slut

 • Tectona ser en tydlig ökad aktivitet på hyresmarknaden och sänkt vakans.

VD har ordet

Mot ljusare tider

Det är glädjande att äntligen se tydlig ekonomisk återhämtning efter den häftiga ekonomiska turbulens vi har upplevt. Efter att BNP gick ner med 18 % för helåret 2020 i Panama blev det en ordentlig återhämtning i andra kvartalet 2021 då BNP tog ett skutt upp med hela 40 %. Ett trendbrott i vår verksamhet blir tydlig vid årsskiftet då vakanser minskar och betalningsförmågan ökar. Efter årsskiftet betalas samtliga hyror in. Även om vi ser tydlig förbättring är det fortfarande en bit kvar till samma nivå som innan pandemin. När denna rapport släpps är hyresintäkten ca 65 % jämfört med hyresnivån innan pandemin. Det finns därmed god potential att både hyresintäkter och fastighetspriser justeras uppåt det kommande året. Det är också ett bra tillfälle att expandera verksamheten genom fler förvärv.

Känslan överlag gällande den ekonomiska utvecklingen för bolaget och Panama är betydligt mer positiv jämfört med föregående år. Jag tror att vi kommer fortsätta se minskade vakanser, ökad hyresnivå och stigande fastighetspriser under de kommande åren.

Johan Skålén

Verkställande direktör

Kalendarium

Tectona Capital lämnar återkommande ekonomisk information enligt följande plan:

Årsstämma                                                                                   1 juni 2022

Halvårsrapport jan-juni 2021                                                         30 augusti 2022

 

För ytterligare information besök bolagets hemsida www.tectona.se eller kontakta bolagets VD Johan Skålén på telefon 070 750 49 65 eller email info@tectona.se.

Denna information är sådan information som Tectona Capital AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 februari 2022 klockan 13.00.

 

Om Tectona

Tectona förvärvar och bygger om fastigheter till mindre uthyrningslägenheter som hyrs ut till singelhushåll eller mindre familjer. Bolagets verksamhet är bedrivs i Panama City vilket är en tillväxtmarknad med snabb demografisk förändring mot mindre hushåll och kraftig urbanisering.