Artboard 64
Artboard 32
Artboard 32
Artboard 36
Artboard 34
Artboard 64
Artboard 32
Artboard 32
Artboard 36
Artboard 34

Tectona Capital AB (publ) Bokslutskommuniké 2019

Halvåret juli till december 2019 i korthet

 • Totala intäkter 1 327 tkr (1 353)
 • Nettoomsättning 1 131 tkr (1286)
 • Rörelseresultat -796 tkr (-159)
 • Resultat efter finansiella poster och skatt -906 tkr (-279)
 • Resultat per aktie -0,054 kr (-0,02)
 • Hyresintäkt 1 181 kr/m2/år (1 251)

2019 i korthet

 • Totala intäkter 3 333 tkr (4 592)
 • Nettoomsättning 2 302 tkr (2 430)
 • Rörelseresultat -419 tkr (1 612)
 • Resultat efter finansiella poster och skatt -594 tkr (1 382)
 • Resultat per aktie -0,04 kr (0,1)
 • Eget kapital per 31 december 28 452 tkr (24 564)
 • Eget kapital per aktie den 31 december 1,71 kr (1,75)
 • Soliditet per 31 december 2018, 70 % (85)
 • Hyresintäkt 1 201 kr/m2/år (1 211)
 • Totalt antal aktier den 31 december 16 656 378 (14 034 845)

Viktiga händelser under året

 • Nytt förvärv om 42 stycken uthyrningslägenheter. Tillträde förväntas ske i mars.
 • Dollarn förstärktes gentemot svenska kronan med ca 4 %.
 • Årets värdering visar ett övervärde om 13 % jämfört med bokfört värde.
 • Dotterbolaget beviljades banklån.
 • I oktober genomfördes en emission. 2,6 miljoner nya aktier emitterades till teckningskurs 1,9 kr.
 • Mikael Wickbom valdes in till styrelsen på extra stämma den 30 oktober.
 • Två lägenheter har sålts för att frigöra likviditet för förvärv av annan fastighet.

Viktiga händelser efter årets slut

 • Inga väsentliga händelser har skett efter årets slut.

VD-kommentar

Året 2019 var ett genombrott för Tectona då bolaget beviljades banklån för förvärv av fastigheter. Kreditmarknaden i Latinamerika skiljer sig stort från den kreditmarknad vi är vana vid i Sverige med hög belåning på fastigheter till förmånliga villkor. Att erhålla banklån är något vi har lagt stort fokus på och det är av stor vikt för bolagets fortsatta tillväxt. Jag bedömer att det finns fortsatt gott om utrymme för ökad belåning då vi idag har en soliditet på 70 %. För att erhålla ökad belåning kommer vi att fortsätta vår bearbetning av olika banker. Vi kommer också att ge ut en företagsobligation under våren 2020.

Tack vare bankfinansiering har antalet uthyrningsobjekt ökat från 30 till 71 stycken. Hyresintäkterna beräknas öka med ungefär 50 % efter tillträde. Detta är dock ingenting som återspeglas i årets bokslut eftersom tillträde till de nya lägenheterna sker efter årsskiftet.

Det är nu över 10 år sedan som jag var med och grundade Tectona. Inte kunde jag då ana vilken fantastisk framgång som väntade Panama där Bolaget har investerat i fastigheter. Tillväxten har under denna period varit bland den högsta i världen med cirka 8,5 % i snitt per år enligt Världsbanken. I januari 2019 uppgraderade Moody’s kreditvärderingsinstitut Panamas kreditvärdighet till Baa1 vilket är i samma nivå som Spanien. Det har varit roligt, inspirerande och spännande att verka på en sådan marknad. Fastighetspriser har stigit i takt med tillväxten och välståndet i området har ökat rejält. En investering i Tectona är en unik möjlighet att ta del av denna blomstrande marknad.

Genom vår erfarenhet av fastighetsförvärv och uthyrning har vi upptäckt ett mycket fördelaktigt segment på bostadsmarknaden. Kultur, tradition, familjekonstellation samt urbanisering har förändrats i grunden i Latinamerika under det senaste decenniet. Denna radikala och snabba omställning till färre familjemedlemmar och fler singelhushåll leder till stor efterfrågan av allt mindre lägenheter. Tectona erhåller hyresintäkter upp till 5 900 kronor per m2 och år för de mindre uthyrningsobjekten vilket överstiger hyresnivån i centrala Stockholm. Investeringsnivån för dessa objekt är fortfarande mycket attraktiv då vi förvärvar för cirka 14 000 kronor per m2.

Förutom att vi verkar på en geografiskt intressant marknad så har Tectona koncernen uppnått en stabil bas för fortsatta investeringar. Vi har stabila hyresintäkter och en låg belåningsgrad vilket bäddar för utökad belåning och tillväxt. Koncernen har visat sig ha en framgångsrik och vinstgivande affärsmodell på en tillväxtmarknad där IMF och Världsbanken spår en fortsatt ljusframtid med stark tillväxt. Genom åren har vi erhållit nyttiga erfarenheter och funnit ett lukrativt segment på bostadsmarknaden.

Johan Skålén, VD

 

 

Kalendarium

Tectona Capital lämnar återkommande ekonomisk information enligt följande plan:

Årsstämma                                                             28 april kl 1300. Preliminärt i lokal på Näringslivets hus.

Halvårsrapport jan-juli 2019                                   31 augusti kl 1300

Ytterligare information

Fullständing bokslutskommuniké finns bifogat i pressmeddelandet. För ytterligare information besök bolagets hemsida www.tectona.se eller kontakta bolagets VD Johan Skålén på email info@tectona.se.

Denna information är sådan information som Tectona Capital AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande klockan 1300 den 27 februari 2020.

Om Tectona

Tectona Capital AB är ett investeringsföretag som sedan 2006 har investerat i skog, jordbruk och fastigheter. Bolaget investerar via dotterbolag främst i fastigheter och sedan 2014 har bolaget fokuserat på fastighetsinvesteringar i Panama City. Tectona Capital AB:s vision är att ge vanliga människor en möjlighet att bo smart och funktionellt i bra områden mitt i city.

Läs mer om Tectona Capital AB på www.tectona.se.