Artboard 64
Artboard 32
Artboard 32
Artboard 36
Artboard 34
Artboard 64
Artboard 32
Artboard 32
Artboard 36
Artboard 34

Tectona Capital AB (publ) Bokslutskommuniké för helåret 2018

2018 i korthet

 • Totala intäkter (tkr) 4 592 (2 186)
 • Nettoomsättning (tkr) 2430 (1920)
 • Rörelseresultat (tkr) 1 612 (–3 184)
 • Resultat efter skatt (tkr) 1 382 (–3 444)
 • Resultat per aktie (kr) 0,1 (-0,25)
 • Eget kapital per 31 december (tkr) 24 564 (22 911)
 • Eget kapital per aktie den 31 december (kr) 1,75 (1,63)
 • Soliditet per 31 december 2018, 85 % (81 %)
 • Hyresintäkt per m2 (usd) 135 (116)
 • Totalt antal aktier 31 december är 14 034 845 (14 034 845 varav 901 720 var under registrering per den 31 dec 2017)

VD-kommentar

Resultat

I koncernen blev årets resultat 1 382 tkr. Under första halvåret har bolaget haft kostnader av engångskaraktär på cirka 250 tkr. Det gäller kostnader som tagits i samband med anslutning till NGM samt kostnader för emissionen av ett obligationslån.

Värdering av underliggande tillgångar

Tectona redovisar enligt K3 och därför visas inte marknadsvärde av bolagets tillgångar i resultaträkningen till skillnad mot de företag som redovisar enligt IFRS. Enligt den senaste värderingen som utfördes vid årsskiftet värderades Tectonas hyresobjekt till 2 912 tusd. Med bokslutsdagens dollarkurs skulle detta innebära en fastighetsvärdering om 26 120 tkr. Jämfört med förra årets värdering innebär det en värdeminskning av bolagets portfölj med 4 % i lokal valuta. Värderingen visar ett värde om 14 % högre jämfört med bokfört värde.

Hyresintäkter (siffror i tusen usd)

Hyresintäkterna för perioden blev 252 tusd (216) vilket är en ökning jämfört med 2017 om 17 % i lokal valuta.

Vakans

Den beräknade ekonomiska vakansgraden var under helåret 2018 ca 9 %. För att minska vakanser har styrelsen tagit fram och genomfört en åtgärdsplan. Under andra halvåret då bolaget även anställde ny manager har den beräknade ekonomiska vakansgraden sjunkit till 3,5 % vilket är i nivå med Tectonas målsättning. På några hyresobjekt har hyresnivån sänkts för att bättre anpassas för rådande marknadsläge.

Målsättning inför 2018

I årsredovisningen för 2017 presenterade styrelsen att målsättningen inför 2018 skulle vara att:

 • Öka hyresintäkterna med över 25 %.
 • Minska kostnader och redovisa vinst.
 • Marknadsnotera bolaget hos NGM Nordic MTF.

Styrelsen har under året i stort lyckats genomföra denna målsättning. Bolaget noterades på NGM Nordic MTF i april. Bolaget redovisar vinst och hyresintäkterna ökade med 17 % 2018 jämfört med 2017. Orsaken till att hyresintäkterna inte ökade mer beror på att inga nya förvärv genomfördes under 2018.

Målsättning inför 2019

För att nå god lönsamhet i Tectona är det av största vikt att bolaget ökar i storlek. En grov uppskattning visar att en fyrdubbling av koncernens hyresobjekt endast skulle öka kostnaderna med ungefär det dubbla. Under 2019 är det därför av yttersta prioritet att öka antalet objekt med framförallt externt kapital. Koncernen har idag en mycket hög soliditet och styrelsen anser att det finns gott om utrymme för ökad belåning.

Styrelsens målsättning under 2019 är att:

 • Öka koncernens totala kapital och antalet hyresobjekt med mer än 50 %.
 • Sänka den ekonomiska vakansgraden till under 4 %.

Nya hyresobjekt

Bolaget utvärderar just nu olika hyresobjekt för förvärv. Styrelsen bedömer att resultatet från verksamheten kan öka väsentligt då bolaget växer vid kommande förvärv eftersom de totala kostnaderna för bolaget inte kommer att öka i samma takt som intäkterna. Fler hyresobjekt är mycket viktigt för att öka lönsamhetsnivån i bolaget.

Ytterligare information

För ytterligare information besök bolagets hemsida www.tectona.se eller kontakta bolagets VD Johan Skålén på email info@tectona.se.

Denna information är sådan information som Tectona Capital AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 februari 2019.

Om Tectona

Tectona Capital AB är ett investeringsföretag som sedan 2006 har investerat i skog, jordbruk och fastigheter. Bolaget investerar via dotterbolag främst i fastigheter och sedan 2014 har bolaget fokuserat på fastighetsinvesteringar i Panama City. Tectona Capital AB:s vision är att ge vanliga människor en möjlighet att bo smart och funktionellt i bra områden mitt i city.

Läs mer om Tectona Capital AB på www.tectona.se.