Artboard 64
Artboard 32
Artboard 32
Artboard 36
Artboard 34
Artboard 64
Artboard 32
Artboard 32
Artboard 36
Artboard 34

Tectona Capital AB (publ) Halvårsrapport januari till och med juni 2018

Halvåret i korthet

Då Tectona Capital under 2017 inte har kommunicerat halvårsrapport avser de jämförelsetal inom parantes, som lämnats helåret 2017.

 • Nettoomsättning (Tkr) 3 239 (2 186)
 • Rörelseresultat (Tkr) 1 771 (–3 184)
 • Resultat efter skatt (Tkr) 1 661 (–3 443)
 • Resultat per aktie (kr) 0,12 (-0,25)
 • Eget kapital per 30 juni (Tkr) 24 766 (22 911)
 • Eget kapital per aktie den 30 juni (kr) 1,76 (1,63)
 • Solididitet per 30 juni 2018, % 76,7 % (81,1 %)
 • Totalt antal aktier 14 034 845 (14 034 845 varav 901 720 var under registrering per den 31 dec 2017)

Viktiga händelser under och efter halvåret

 • Extern värdering vid årsskiftet visar på övervärde om 23 procent i Tectonas fastighetsportfölj.
 • Tectonas aktie upptogs till handel på NGM Nordic MTF den 13 april 2018.
 • Stärker kassan med obligationslån i syfte att förvärva ytterligare objekt.
 • Tectonas intressebolag Tectona Skog inleder gallring av en teakplantage.

VD-kommentar

Resultat

I koncernen blev halvårsresultatet positivt med 1661 tkr. Huvudorsaken till det positiva resultatet är att dollarn stärkts kraftigt gentemot svenska kronan. Efter halvårsslutet har dollarn fortsatt att stärkas. Under första halvåret har bolaget haft kostnader av engångskaraktär på cirka 250 tkr. Det gäller kostnader som tagits i samband med anslutning till NGM samt kostnader för emissionen av ett obligationslån.

Värdering av underliggande tillgångar

Tectona redovisar enligt K3 och därför visas inte värdeförändring av bolagets tillgångar i resultaträkningen till skillnad mot de företag som redovisar enligt IFRS. Enligt den senaste värderingen som utfördes vid årsskiftet värderades Tectonas hyresobjekt till drygt 3 miljoner USD. Med bokslutsdagens dollarkurs skulle detta innebära en fastighetsvärdering om 26900 tkr.

Hyresintäkter (siffror i tusen usd)

Hyresintäkterna för perioden blev 122 tusd (98) vilket är en ökning jämfört med första halvåret 2017 med 24 %. Styrelsens bedömning är att hyresintäkterna skall öka under Q3 till ca 65 tusd.

Vakans

Den beräknade ekonomiska vakansgraden var under första halvåret 9 %. För att minska vakanser har styrelsen tagit fram en åtgärdsplan. Efter halvåret har vakanserna varit under 3 % vilket är Tectonas målsättning. I något enstaka fall har hyresnivån sänkts för att bättre anpassas emot rådande marknadsläge.

Målsättning inför 2018

I årsredovisningen för 2017 presenterade styrelsen att målsättningen inför 2018 skulle vara att:

 • Öka hyresintäkterna med över 25 %.
 • Minska kostnader och redovisa vinst.
 • Marknadsnotera bolaget hos NGM Nordic MTF.

Styrelsen har fram till halvåret lyckats genomföra denna målsättning. Bolaget är noterat hos NGM Nordic MTF. Hyresintäkterna ökade med 24 % för första halvåret 2018 jämfört med första halvåret 2017 och bolaget redovisar vinst.

Nya hyresobjekt

Bolaget utvärderar just nu ett par olika hyresobjekt för förvärv. Styrelsen bedömer att resultatet från verksamheten kan öka väsentligt då bolaget växer vid kommande förvärv eftersom de totala kostnaderna för bolaget inte kommer att öka i samma takt som intäkterna. Fler hyresobjekt är mycket viktigt för att öka lönsamhetsnivån i bolaget.

Rapporten i sin helhet bifogas i pressmeddelandet samt återfinns på bolagets hemsida www.tectona.se.

Kalendarium

Tectona Capital lämnar återkommande ekonomisk information enligt följande plan:

Bokslutskommuniké för 2018                           22 februari 2019

Halvårsrapport jan-juli 2019                              30 augusti 2019

För ytterligare information besök bolagets hemsida www.tectona.se eller kontakta bolagets VD Johan Skålén på email info@tectona.se.

Denna information är sådan information som Tectona Capital AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 augusti 2018.

Om Tectona

Tectona Capital AB är ett investeringsföretag som sedan 2006 har investerat i skog, jordbruk och fastigheter. Bolaget investerar via dotterbolag främst i fastigheter och sedan 2014 har bolaget fokuserat på fastighetsinvesteringar i Panama City. Tectona Capital AB:s affärsidé är bland annat att investera i och ta del av Panamas ekonomi. Tectona Capital AB:s vision är att ge vanliga människor en möjlighet att bo smart och funktionellt i bra områden mitt i city.

Läs mer om Tectona Capital AB på www.tectona.se.