Artboard 64
Artboard 32
Artboard 32
Artboard 36
Artboard 34
Artboard 64
Artboard 32
Artboard 32
Artboard 36
Artboard 34

Tectona Capital AB (publ) Halvårsrapport januari till och med juni 2020

Halvåret januari till och med juni 2020 i korthet (Förgående års halvår, januari till och med juni 2019 inom parantes)

 • Nettoomsättning (tkr) 1 283 (1 171)
 • Totala intäkter efter valutaförändring (tkr) 1 504 (2 006)
 • Rörelseresultat (tkr) -232 (377)
 • Resultat efter skatt och finansiella poster (tkr) -448 (312)
 • Resultat per aktie (kr) -0,027 (0,022)
 • Eget kapital per 30 juni (tkr) 28 021 (25 047)
 • Eget kapital per aktie den 30 juni (kr) 1,68 (1,78)
 • Soliditet per 30 juni 71% (83,8%)
 • Genomsnittlig beräknad hyresintäkt per m2 på årsbasis (usd) 144 (132)
 • Beräknad ekonomisk vakans 9,5% (6,5%)
 • Totalt antal aktier per den 30 juni 16 656 378 (14 034 845)

Viktiga händelser under första halvåret

 • Tectona erhåller tillträde till nyförvärvad fastighet (Bogota) om 42 uthyrningslägenheter.
 • Tectona har återbetalat en obligation om 3,78 mkr och har gett ut en ny obligation om 2,55 mkr med löptid 4 år.
 • Panama väljer att stänga ner landet (lock down) till följd av Coronapandemin vilket drabbar ekonomin hårt. Vakansgraden ökar i slutet av halvåret och är vid halvårsskiftet 18%.  
 • Ny temporär lagstiftning införs med anledning av Corona vilket innebär att fastighetsägare inte har juridisk möjlighet att vräka hyresgäster.

Viktiga händelser efter halvårets slut

 • Vakansgraden fortsätter att öka och är per den 25 augusti 32 %.
 • Av bolagets hyresgäster är det 27 % som inte betalar full hyra för augusti månad.
 • På grund av den svåra arbetssituationen med lock down stiger hyresintäktsbortfallet efter halvårsskiftet och för augusti ser hyresintäkterna ut att bli mindre än hälften av normal hyresintäkt.  

VD-kommentar

Övergripande kommentarer och viktig information gällande marknadsläget och händelseutvecklingen

När Coronaepidemin bryter ut i mitten av mars väljer Panamas regering (där bolaget har uthyrningslägenheter) att begränsa möten och sammankomster. I slutet av mars sker omfattande nedstängning och utegångsförbud införs nattetid. Samtliga skolor och universitet stängs helt, samtliga hotell stängs för turism, kommersiella flyg tillåts inte. Senare införs ytterligare utegångsförbud, vuxna personer tillåts endast att vistas utomhus 2 timmar per dag 2 eller 3 dagar per vecka. Reserestriktioner inom landets olika provinser införs. Ekonomin i Panama drabbas hårt eftersom två av de största ekonomiska sektorerna, turism och logistik minskar eller begränsas kraftigt.

Sociala skyddsnät saknas och de som förlorar sin arbetsinkomst erhåller ingen annan inkomst. Det leder i sin tur till minskad inhemsk konsumtion. Staten har gett ut ett lågt ekonomiskt stöd till privatpersoner men utbetalningar har fungerat dåligt. Staten har också delat ut mat till de värst drabbade som inte har råd att köpa mat. Företag har inte fått någon ekonomisk kompensation och det finns inget ekonomiskt stöd att söka.

I ett försök att hindra hemlöshet har staten infört en ny temporär lag vilket i korthet innebär att fastighetsägare inte har juridisk möjlighet att vräka hyresgäster som inte betalar hyra i tid. Vi har upplevt att våra hyresgäster trots detta har en hög betalningsmoral och en god vilja att fortsätta betala hyra. Vid halvårsskiftet har vi upplevt att många av våra hyresgäster (efter tre månaders nedstängning) helt enkelt har försämrad eller obefintlig betalningsförmåga. En tredjedel av våra hyresgäster har flyttat ut för att vistas eller bo hos släkt och vänner på landsbygden där utegångsrestriktionerna är mildare. Av våra kvarvarande hyresgäster (den 25 augusti) är det 27 % som inte kan betala full hyra trots att vi har infört temporär hyressänkning med 20 %. För augusti månad är hyresintäkterna ungefär 45 % jämfört med normal nivå.

Efter halvårsskiftet har staten lyft en del restriktioner och bland annat har vissa byggarbeten och infrastrukturprojekt återupptagits.

Kommande händelseutveckling är svårbedömd men min bedömning är att vi har sett det värsta av krisen. Min bedömning är att hyresintäkter kan fortsätta att minska en del kommande månader för att sedan plana ut och öka runt årsskiftet. I takt med att landet successivt öppnar upp igen är det vår förhoppning att återfå tidigare hyresgäster och att vi får en friare rörelse på hyresmarknaden.

Vi har genomfört en del åtgärder i syfte att förbättra likviditeten och minska kostnader.

Trots den försämrade situationen är min bedömning är att bolaget har en god finansiell ställning och likviditet Det finns resurser att klara en sämre utveckling och även vid ett sämre scenario finns inget omedelbart behov av likviditet.

Johan Skålén, VD
 

Koncernens utveckling under rapportperioden

Resultat

I koncernen blev halvårsresultatet negativt med 448 tkr. Resultatet per aktie under perioden blev -0,027 kr (0,022).

Värdering av underliggande tillgångar

Tectona redovisar enligt K3 och därför visas inte värdeförändring av bolagets tillgångar i resultaträkningen till skillnad mot de företag som redovisar enligt IFRS. Enligt den senaste värderingen som utfördes vid årsskiftet värderades Tectonas hyresobjekt till 4,07 miljoner USD inklusive bolagets nyförvärvade fastighet. Med bokslutsdagens dollarkurs (9,349 kr) innebär det en värdering om ca 38 050 tkr. I bolagets bokföring är fastigheterna upptagna till 33 670 tkr. Vid denna värdering innebär det ett övervärde om ca 4380 tkr.

Under Corona krisen har fastighetsaffärer i princip upphört och det finns därför osäkerhet över utvecklingen av fastighetspriser och värdering.

Hyresintäkter (siffror i tusen usd)

Hyresintäkterna i Panama City för perioden blev 127 tusd (122).

Vakans

Den beräknade ekonomiska vakansgraden var under första halvåret 9,5 % (6,5 %). Vakansen ökar snabbt mot slutet av halvåret och den 30 juni var 18 % av bolagets lägenheter utan hyresgäst.

Eget kapital och skulder

Eget kapital uppgick per 30 juni 2020 till 28 021 tkr (25 047).

Koncernens externa räntebärande skulder per 30 juni 2020 uppgick till 10 164 tkr (4 030) och består av två banklån samt ett obligationslån om 2 550 tkr. Genomsnittlig ränta är 7,9 %.

 

Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.  

Kalendarium

Tectona Capital lämnar återkommande ekonomisk information enligt följande plan:

Bokslutskommuniké för 2020                                                       26 februari 2021

Halvårsrapport jan-juli 2021                                                         30 augusti 2021

För ytterligare information besök bolagets hemsida www.tectona.se eller kontakta bolagets VD Johan Skålén på email info@tectona.se.

Denna information är sådan information som Tectona Capital AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 augusti 2020 klockan 15.00.
 

Om Tectona

Tectona Capital AB är ett investeringsföretag som sedan 2006 har investerat i skog, jordbruk och fastigheter. Bolaget investerar via dotterbolag främst i fastigheter och sedan 2014 har bolaget fokuserat på fastighetsinvesteringar i Panama City. Tectona Capital AB:s vision är att ge vanliga människor en möjlighet att bo smart och funktionellt i bra områden mitt i city.

Läs mer om Tectona Capital AB på www.tectona.se.