Artboard 64
Artboard 32
Artboard 32
Artboard 36
Artboard 34
Artboard 64
Artboard 32
Artboard 32
Artboard 36
Artboard 34

Tectona Capital Bokslutskommuniké 2020

Halvåret koncernen juli till december 2020 i korthet

 • Hyresintäkter 1 212 tkr (1 131)
 • Driftsöverskott 893 tkr (685)
 • Driftsöverskott per aktie 0,054 kr (0,041)
 • Resultat efter finansiella poster och skatt -4 778 tkr (-906)
 • Resultat per aktie -0,29 kr (-0,054)
 • Hyresintäkt/ yta (Beräknat före avdrag för befarade kundförluster) 1 054 kr/m2/år (1 181)

Helåret koncernen 2020 i korthet

 • Hyresintäkter 2 432 tkr (2 302)
 • Driftsöverskott 1 653 tkr (1 437)
 • Driftsöverskott per aktie 0,1 kr (0,086)
 • Resultat efter finansiella poster och skatt -5 226 tkr (-594)
 • Resultat per aktie -0,31 kr (-0,04)
 • Eget kapital per 31 december 23 371 tkr (28 452)
 • Eget kapital per aktie per 31 december 1,4 kr (1,71)
 • Soliditet per 31 december 2020 70 % (70)
 • Hyresintäkt/ yta (Beräknat före avdrag för befarade kundförluster) 1 142 kr/m2/år (1 201)
 • Totalt antal aktier den 31 december 16 656 378 (16 656 378)

Viktiga händelser under året

 • Tillträde till fastighet om 42 stycken uthyrningslägenheter.
 • Den 1 maj införs ett dekret/ moratorium i Panama vilket innebär att fastighetsägare inte kan vräka hyresgäster som inte betalar hyra.
 • Dollarn försvagades gentemot svenska kronan med ca 12 %.
 • Årets värdering visar att fastigheternas värde sjunkit med 15 % i lokal valuta och med 25 % omräknat till svenska kronor.
 • I maj månad genomfördes en obligationsemission. 2 550 tkr tillfördes kassan.
 • I juni löpte en obligation ut och 3 780 tkr betalades tillbaka.

Viktiga händelser efter årets slut

 • Tectona har nått en uppgörelse med banken om 87 % minskad betalning på amortering och ränta under 2021.
 • Styrelsen beslutar att bolaget skall övergå till IFRS redovisningsstandard.

VD har ordet

Bästa aktieägare

År 2020 började riktigt trevligt för Tectonas del. Vi hade ökande intäkter, låga vakanser och erhåll tillträde till en ny fastighet vilket mer än dubblade antalet uthyrningslägenheter. 2020 skulle bli ett rekordår och ett rejält avstamp för Tectona. Direkt efter tillträdet av den nya fastigheten spreds coronaviruset och många länder valde omfattande nedstängningar med stor påverkan på samhället som följd vilket vi tyvärr inte sett slutet på ännu. Panama valde att införa utegångsförbud och omfattande nedstängningar. I maj infördes ett moratorium vilket bland annat innebär att fastighetsägare inte kan vräka hyresgäster som inte betalar hyra. Ekonomin störtdyker i andra kvartalet, BNP sjunker med 38 %. Dessa faktorer får till följd att vakanser ökar kraftigt mot slutet av året och ungefär en femtedel av hyresfaktureringen betalas inte in. Mot slutet av året erhåller bolaget knappt hälften av normal hyresintäkt.

Fantastisk strategisk möjlighet

Tectona har fortfarande relativt höga ”overhead” kostnader och därför är det mycket viktigt med fortsatt tillväxt. Under 2020 ökade antalet uthyrningsbostäder med mer än det dubbla. Intjäningen ökade totalt sett men minskade beräknat på uthyrningsbar yta. Orsaken är ökad vakans och sämre marknad med lägre hyror. Kortsiktigt är sänkta fastighetspriser och sänkt hyra ett ekonomiskt avbräck. Men ur strategisk synvinkel öppnas ett fönster med fantastiska möjligheter att öka förvärven när fastighetspriserna sjunkit kraftigt. Detta är ett unikt tillfälle för Tectona att ta vara på!

Framtidsutsikter

IMF:s prognos för Panama är att BNP växer med 4 % för 2021 och 5 % för 2022. Jag är övertygad om att ekonomin kommer återhämtas men samtidigt är det svårbedömt hur lång tid det kommer att ta. En fingervisning om hur återhämtningen kan ske är att studera återhämtningen när Panama hade en svår ekonomisk kris 1988 då ekonomin (BNP) sjönk med 13,5 %. Två år efter krisen var tillväxttakten över 8 % och tre år efter krisen var tillväxten 9,5 %.

Fastighetspriser har fått en rejäl knäck under corona krisen. Mot bakgrund av tidigare ekonomiska kriser samt Panamas starka underliggande ekonomiska stabilitet är jag övertygad att det är ett historiskt bra tillfälle att förvärva fastigheter på denna marknad. Min bedömning är att fastighetspriser kommer återhämtas inom tre år. För att skapa möjlighet att förvärva fler objekt under året ser styrelsen över olika möjligheter till kapitalanskaffning.

Ändrad redovisningsmetod kan få stor inverkan på framtida resultat

Under 2021 implementerar Tectona nya redovisningsprinciper till IFRS från nuvarande K3. Det innebär att framtida värdering av fastigheterna kommer påverka resultatet. När fastighetspriserna återhämtas så kommer det få stor positiv resultatpåverkan i redovisat resultat. Första finansiella rapport enligt IFRS blir bokslutskommunikén för helåret 2021.

Johan Skålén

Verkställande direktör

Kalendarium

Tectona Capital lämnar återkommande ekonomisk information enligt följande plan:

Årsstämma                                                                                        4 maj 2021

Halvårsrapport jan-juli 2021                                                         30 augusti 2021

 

För ytterligare information besök bolagets hemsida www.tectona.se eller kontakta bolagets VD Johan Skålén på telefon 070 750 49 65 eller email info@tectona.se.

Denna information är sådan information som Tectona Capital AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 februari 2021 klockan 13.00.

 

Om Tectona

Tectona förvärvar och bygger om fastigheter till mindre uthyrningslägenheter som hyrs ut till singelhushåll eller mindre familjer. Bolagets verksamhet är bedrivs i Panama City vilket är en tillväxtmarknad med snabb demografisk förändring mot mindre hushåll och kraftig urbanisering.