Artboard 64
Artboard 32
Artboard 32
Artboard 36
Artboard 34
Artboard 64
Artboard 32
Artboard 32
Artboard 36
Artboard 34

Tectona övergår till IFRS

Styrelsen för Tectona Capital AB har beslutat att bolaget skall ändra redovisningsprinciper från K3 till IFRS. Anledningen till en övergång är att bolaget önskar återspegla en mer rättvisande bild av värdeutvecklingen i bolagets fastighetsinvesteringar och koncernens finansiella utveckling.

Tectona kommer under 2021 att förbereda för implementering av IFRS. Den första finansiella rapporten enligt den nya redovisningsstandarden kommer att vara bokslutskommunikén för helåret 2021 som avses publiceras den 21 februari 2022. Övergången till IFRS kommer ge betydande inverkan på det bokförda resultatet för Tectona. Istället för en linjär negativ resultatpåverkande avskrivning av värdet på bolagets fastigheter (enligt K3) kommer resultatet påverkas av värdeutvecklingen i bolagets underliggande tillgångar.
 

För ytterligare information besök bolagets hemsida www.tectona.se eller kontakta bolagets VD Johan Skålén på email info@tectona.se eller på telefon 070 750 49 65.

 

Denna information är sådan information som Tectona Capital AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 februari 2021 klockan 16:35.