Artboard 64
Artboard 32
Artboard 32
Artboard 36
Artboard 34
Artboard 64
Artboard 32
Artboard 32
Artboard 36
Artboard 34

Tectonas årsredovisning för 2017 är klar.

Kommentarer till årsredovisningen.

Resultat

Koncernen redovisar förlust för 2017 om 3,44 mkr. Deprecieringen av dollarn belastar koncernens resultat med ca 1,9 mkr. Under året har också stora kostnader tagits i samband med emissioner vilket belastar resultatet.

Hyresintäkter

Hyresintäkterna ökade med 17 % räknat i usd under 2017 jämfört med 2016.

Värdering

Enligt en extern värdering utförd av Avinco har koncernens fastigheter i Panama ökat med 23 % i dollar under 2017. Värderingen är glädjande och visar att vi är på en marknad med stigande priser. Värdeökning av de underliggande tillgångarna påverkar inte det bokförda resultatet enligt K3. Samtliga fastigheter är bokförda till anskaffningsvärde.

Redovisningsprincip

Bolaget redovisar enligt K3 vilket innebär att de underliggande tillgångarna inte skrivs upp i värde vid en eventuell värdeökning. Styrelsen utvärderar möjligheten och konsekvenserna att ändra redovisningsprincip till IFRS vilket innebär att bolaget varje år gör en uppskrivning eller nedskrivning på de underliggande tillgångarna beroende på hur värdet förändras. I ett fastighetsbolag kan IFRS ge en mer rättvisande bild av bolagets ställning.

Soliditet

Soliditeten i koncernen ökade till 81,1 % från 78,5 %.

Utdelning

Med anledning av det negativa resultatet kommer styrelsen att föreslå att ingen utdelning ges under 2018.

Kapitalanskaffning

En målsättning under 2017 var att öka antalet aktieägare i syfte att förbereda en listning av aktierna. Under året har antalet aktieägare mer än fördubblats till ca 350 stycken. De tre emissioner som genomfördes under 2017 har kostat över en miljon kronor vilket belastar årets resultat.

Johan Skålén

VD Tectona Capital AB