Artboard 64
Artboard 32
Artboard 32
Artboard 36
Artboard 34
Artboard 64
Artboard 32
Artboard 32
Artboard 36
Artboard 34

VD- kommentar inför sommaren

Under våren har vi haft hög aktivitet och agerat utifrån rådande marknadsläge för att tillvarata våra aktieägares intressen. Våra portföljbolag utvecklas väl samtidigt som det bokförda värdet av Cardeons innehav inte återspeglas i aktiekursen, vilket har medfört att vi har vidtagit ett antal olika åtgärder. Vi har bland annat infört en alternativ utdelningspolicy gällande våra noterade innehav samt avyttrat vårt innehav i Neola Medical vilket tillfört 4,3 MSEK i likviditet. Vid bolagsstämman togs även beslut om att dela ut 51 procent av vårt innehav i dotterbolaget TEQCool vilket har mottagits mycket väl av våra aktieägare. Vi ser även över möjligheten till utdelning av andra innehav.
Med denna VD-kommentar vill jag ge er aktieägare en kort summering inför sommaren.

Ny utdelningspolicy
Då det bokförda värdet av Cardeons innehav inte återspeglas i bolagets börsvärde har vi infört en alternativ utdelningspolicy, avseende s.k. sakutdelning av aktier, i syfte att skapa värde för våra aktieägare. Detta då vår strategi är att investera i tidig fas och det i närtid inte bedöms finnas förutsättningar för utdelning baserat på kassaflöde från investeringsverksamheten. Utdelningspolicyn avser bolagets noterade innehav och är kopplad till uppnådda milstolpar i dessa bolag. Vilka noterade innehav som ska omfattas, samt de närmare milstolparna som ska gälla för utdelningspolicyn fastställs av styrelsen från tid till annan.
 
Utdelning av aktier i TEQCool
Vid årsstämman den 13 juni togs beslut att dela ut 116 miljoner aktier i det onoterade dotterbolaget TEQCool. Aktierna hade ett bokfört värde på cirka 19,3 MSEK och motsvarar cirka 51 procent av vårt totala innehav i TEQCool som nu har tillfallit våra aktieägare. Responsen från våra aktieägare på utdelningen har varit mycket positiv och vi ser över möjligheten till utdelning av andra innehav.
 
Avyttringar
Vi ser löpande över våra innehav och har under våren avyttrat hela vårt innehav i Neola Medical, vilket tillförde bolaget 4,3 MSEK i likviditet. Avyttringen skedde i huvudsak utanför börsen till några av Neolas större aktieägare. Innehavets andel av den totala portföljen uppgick till mindre än 5%. Vi har varit aktiva ägare i Neola sedan 2021 och har kunnat bidra med kapital och kunskap men givet vår totala portfölj och kapitalallokering ansåg vi att det var rätt timing att gå ur innehavet.

Strategiskt viktigt steg i portföljbolaget Lumito
Det noterade innehavet Lumito som är verksamma inom digital patologi har tagit viktiga steg mot CE-märka sin första produkt. CE-märkning är ett strategiskt viktigt steg i bolagets kommersialiseringsfas, och nu inväntar vi den slutliga rapporten som bekräftar att Lumito kan ta det sista steget mot att CE-märka sin SCIZUS-skanner.

Framsteg i portföljbolaget Prolight Diagnostics
Det noterade portföljbolaget Prolight Diagnostics, som utvecklar den digitala point-of-care plattformen Psyros™, har kunnat visa på data för troponin i helblod som bekräftar att de är redo att påbörja tester med patientprover. Testerna är en förberedelse för den kliniska prestandastudien som planeras tidigt 2025. Prolight har även tilldelats brittiskt bidrag om 17 MSEK i samarbete med ledande brittisk sjukhussammanslutning. Med stöd av bidraget har Prolight initierat en studie vid Guy´s and St Thomas´ NHS Foundation Trust och King´sCollege London för att förvalidera och prototyptesta Psyros™.
 
Intervju med Jonathan Fainberg, medforskare, för SpectraCures kliniska studie
SpectraCure, har en pågående klinisk studie gällande återfall av prostatacancer och arbetar intensivt med att inleda studie för primär lokaliserad prostatacancer. De redan upparbetade relationerna med framstående läkare och sjukhus i den pågående studien underlättar arbetet med att inleda studien för primär lokaliserad prostatacancer. Ett av sjukhusen är Memorial Sloan Kettering Cancer Center (MSKCC) som är en av världens ledande institutioner för cancerbehandling och forskning. Jag kan rekommendera er att se en nyligen publicerad intervju med en av de ansvariga medforskarna vid MSKCC, Jonathan Fainberg MD, MPH, som går att finna på SpectraCures hemsida.
 
Framtid
Vi är ett litet investmentbolag som investerar i utvecklingsbolag inom life science och medicinteknik, där vi kan bidra med vår expertis. Våra investeringar är långsiktiga och jag är väldigt glad över att se portföljbolagens framsteg, men även om vi är långsiktiga i våra investeringar måste vi vara snabba på att agera om förutsättningarna ändras. En av våra styrkor är att vi kan vara snabba på att agera. Allt i syfte för att skapa långsiktigt aktieägarvärde. Vi har en stark portfölj med ett bokfört värde som inte återspeglas i aktiekursen. Med det sagt så ser jag att möjligheterna är stora att skapa långsiktigt värde för er aktieägare som vill vara med på resan.
 
Trevlig sommar!
 
Masoud Khayyami